Selv­føl­ge­lig er den ik­ke sprøjtet

BT - - NYHEDER -

Ir­ma drop­per al salg af gu­le­rød­der og ba­na­ner, der ik­ke er øko­lo­gi­ske, skri­ver kæ­den i en pres­se­med­del­el­se. I 2014 med­del­te su­per­mar­kedskæ­den, at den ik­ke læn­ge­re vil­le sæl­ge æg fra bur- og skra­be­høns, og i den­ne uge ta­ger den alt­så end­nu et skridt imod det øko­lo­gi­ske mar­ked. » Vo­res kun­der kø­ber me­re øko­lo­gi end no­gen­sin­de. Det be­ty­der, at sal­get af de kon­ven­tio­nel­le va­rer fal­der til­sva­ren­de. På nog­le va­rer bli­ver sal­get så be­ske­dent, at vi ik­ke kan for­sva­re at bli­ve ved med at ha­ve dem i vo­res bu­tik­ker, « for­kla­rer kæ­de­di­rek­tør Jes­per Ug­ger­høj.

En be­tro­et me­d­ar­bej­der, som var dybt in­de i kom­mu­nens bog­hol­de­ri og som hav­de ind­gå­en­de kend­skab til sy­ste­mer og kon­trol­funk­tio­ner, er ble­vet dømt for svin­del tak­ket væ­re en hen­ven­del­se fra po­li­ti­et. Kom­mu­nen hav­de in­tet op­da­get. Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.