Ber­tel Haar­der tak­ker nej til spin­dok­tor

BT - - NYHEDER -

SELV­KØ­REN­DE

Som en af få mi­ni­stre i den ny­til­t­rå­d­te Ven­stre- re­ge­ring har kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) tak­ket nej til at få an­sat en sær­lig rå­d­gi­ver.

Den gar­ve­de Ven­stre- mand vil i ste­det be­nyt­te sig af sit mi­ni­ste­ri­ums pres­se­af­de­ling, op­ly­ser Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et til Al­tin­get. Haar­der selv har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sin be­slut­ning.

De se­ne­ste år har det væ­ret fast kuty­me, at mi­ni­stre­ne an­sæt­ter sær­li­ge rå­d­gi­ve­re, der as­si­ste­rer i det po­li­ti­ske ar­bej­de, spin­dok­to­rer.

I eft er­å­ret frem­sat­te Haar­der en mar­kant ud­ta­lel­se om spin­dok­to­rer­ne:

» De så­kald­te sær­li­ge rå­d­gi­ve­re – og­så kal­det spindokto- rer – er en sik­ker­heds­ri­si­ko, for­di de ik­ke ken­der mi­ni­ste­ri­et godt nok. Og de har ik­ke en til­stræk­ke­lig juri­disk ind­sigt i, hvad en mi­ni­ster må og ik­ke må. Det er jo blandt an­det en for svag juri­disk rå­d­giv­ning, der har ført nog­le af Thor­nings mi­ni­stre i ufø­re, « sag­de han til Al­tin­get.

Haar­der har sam­men­lagt over 20 års er­fa­ring som mi­ni­ster. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.