For­æl­dre ska­ber far­li­ge sko­le­ve­je

For­æl­dre, der skal sæt­te børn af, ska­ber far­ligt ka­os ved sko­ler­ne

BT - - NYH ER - Lot­te Scharff lots@bt.dk

I går var det før­ste sko­le­dag for rig­tig man­ge børn. Men det er ik­ke kun lek­tier, vi­ske­læ­der og li­ne­a­ler, der gi­ver sko­le­e­le­ver­ne ud­for­drin­ger. Det gør de­res for­æl­dre og­så.

For selv om næ­sten hvert an­det barn el­ler 47 pct. i Dan­mark cyk­ler til skole de fle­ste da­ge, så er der sta­dig alt for man­ge børn, der bli­ver kørt i skole i bil af de­res for­æl­dre.

For ba­re 25 år si­den var det ca. 70 pct. af sko­le­e­le­ver­ne, der dag­ligt tram­pe­de i pe­da­ler­ne med sko­le­ta­sken bag på cyk­len for at kom­me i skole.

Men når sko­le­e­le­ver­ne i dag kom­mer cyk­len­de til de­res skole, skal de sno sig gen­nem et sandt ka­os af kø­ren­de, stand­s­en­de og hol­den­de bi­ler, hvor for­æl­dre i mor­gen­travlhe­den læs­ser de­res børn af for­an sko­len. Og fle­re så­gar med bør­ne­nes cyk­ler hæn­gen­de bag på bi­len. Det er et pa­ra­doks, som bå­de eks­per­ter og Cyk­list­for­bun­det un­drer sig no­get over.

Dår­lig løs­ning med bil

» Med alt det pres og stress, der er i dag­lig­da­gen, vir­ker det for de fle­ste for­æl­dre som en lo­gisk løs­ning at kø­re de­res barn i skole og evt. sæt­te bar­nets cy­kel bag på bi­len. Jeg tror så og­så, at de fle­ste for­æl­dre sag­tens vil kun­ne se, at det vir­ker ret ånds­svagt. Men li­ge i den pres­se­de mor­gen- si­tu­a­tion, hvor alt skal fun­ge­re, og alt det man skal nå med fri­tidsak­ti­vi­te­ter m. m., så tæn­ker man, at det er en me­get god løs­ning, « for­kla­rer Ma­le­ne Freu­den­da­hl, der er tra­fik­for­sker ved RUC.

Men, pe­ger for­ske­ren på, så er det fak­tisk en rig­tig dår­lig løs­ning bå­de for børn og for­æl­dre, når bør­ne­ne bli­ver kørt i skole i bil. For selv om for­æl­dre­ne ved at kø­re bør­ne­ne får til­freds­stil­let de­res be­hov for at be­skyt­te bør­ne­ne mod tra­fik­kens fa­rer, så sny­der for­æl­dre­ne i ste­det de­res børn - og sig selv.

For­æl­dre­ne tvin­ger sig til at in­d­ord­ne sig de­res børns be­hov for trans­port. Og bør­ne­ne bli­ver snydt for den fri­hed, som cyk­len gi­ver.

» For­de­len ved, at de stør­re børn selv kan cyk­le, er, at det gi­ver dem en stør­re ak­tions­ra­di­us. Sam­ti­dig er de ik­ke læn­ge­re så af­hæn­gi­ge af, at for­æl­dre­ne skal væ­re der for at trans­por­te­re dem til de­res fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Der­for vil bå­de børn og for­æl­dre fak­tisk ger­ne ha­ve den fri­hed, som cyk­len gi­ver dem, « me­ner Ma­le­ne Freu­den­da­hl.

Der var nær­mest ka­os ved Nor­dre Skole i Vi­borg i går, da det nye sko­le­år be­gynd­te.

Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.