OF­RE­DE SIG FOOR DE­RES SØN

In­te­ta­nen­de gik et fransk æg­te­par og de­res lil­le søn dø­den i mø­de. Den ni- åri­ge dreng over­le­ve­de. Nu for­tæl­ler han hvor­for

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@bt.dk

» Hver gang de drak en tår vand, drak jeg to. « Or­de­ne kom­mer fra en ni- årig dreng, og de er af­gø­ren­de for at for­stå, hvor­for han i dag over­ho­ve­det kan si­ge de ord, mens hans for­æl­dre er for evigt tav­se. De fi k en fryg­te­lig død un­der den bræn­den­de sol.

En­zo Ste­i­ner, der tirs­dag blev fun­det i li­ve ved si­den af sin dø­de far David Ste­i­ner ved Whi­te Sands Na­tio­nal Monu­ment i New Me­xi­co, over­le­ve­de kun, for­di hans for­æl­dre gav ham det me­ste af den spar­som­me vand­be­hold­ning, de hav­de med­bragt på ud­fl ug­ten til de be­røm­te hvi­de sand­trap­per.

Nu kan En­zo Ste­i­ner ka­ste lidt lys over, hvor­for li­ge net­op han over­le­ve­de.

Tæt­pak­ket rej­se­pro­gram

Fa­de­ren, 42- åri­ge David Ste­i­ner, sty­re­de til dag­lig et pres­se- og re­k­la­me­fi rma i hjem­by­en Bour­gog­ne. Mo­de­ren, 51- åri­ge Or­nel­la Ste­i­ner, hav­de ar­bej­det i over 20 år på rå­d­hu­set i Reims, der er den stor­by, som lig­ger tæt­test på Bour­gog­ne. De hav­de i et helt år plan­lagt en fem ugers fe­rie rundt i det ve­st­li­ge USA, hvor de hav­de lagt et stramt pro­gram. Fa­de­ren holdt me­get af at fo­to­gra­fe­re, og de skul­le nå at se så me­get som mu­ligt. Må­ske blev net­op det de­res død.

Fa­mi­li­en kun­ne li­de at rej­se. De hav­de plan­lagt at ta­ge tu­ren fra hjem­lan­det Frankrig til det ve­st­li­ge USA i et helt år. Men det, der skul­le ha­ve væ­ret en drøm­me­fe­rie, end­te i et sandt ma­re­ridt.

Da fa­mi­li­en Ste­i­ner hav­de gå­et knap 2,5 ki­lo­me­ter igen­nem ør­kensan­det blev mo­de­ren træt. En­zo Ste­i­ner for­tæl­ler, at hun føl­te sig util­pas i var­men og vil­le ven­de om. Fa­de­ren valg­te at fort­sæt­te den knap 7,5 ki­lo­me­ter lange ru­te rundt i ør­ke­nen sam­men med sin dreng. Eft er et par ki­lo­me­ter be­gynd­te David Ste­i­ner at bli­ve kon­fus. Da po­li­ti­et fandt ham, var det for sent. En­zo Ste­i­ner blev for­æl­d­re­løs. Hans bedste­far Alain Ste­i­ner fl øj til New Me­xi­co, og har ta­get dren­gen med tilbage til Frankrig her i we­e­ken­den. Alain Ste­i­ner og hans hu­stru har få­et for­æl­dre­myn­dig­he­den over dren­gen.

Elitesoldaten: Bliv al­tid sam­men

Men hvor­dan kun­ne det gå så galt?

B. S. Chri­sti­an­sen, der er fored­rags­hol­der og tid­li­ge­re jæ­ger­sol­dat, har fl ere gan­ge væ­ret ude i de ek­stre­me for­hold i ør­ke­nen. For ham er det ik­ke over­ra­sken­de, at så­dan no­get kan ske. Han si­ger, at det er vig­tigt, at man plan­læg­ger sin tur og er for­be­redt, at man har det for­nød­ne med. Og­så no­get til at la­ve skyg­ge og til at kø­le ho­ve­d­et med, for var­men kan ha­ve stor be­tyd­ning for, om du tæn­ker og hand­ler sik­kert. Hvis du ik­ke kan bli­ve kø­let ned, når det er nød­ven­digt, så ud­vi­der di­ne blod­kar sig. Man bli­ver over­be­la­stet, be­gyn­der at se sy­ner og mi­ster ev­nen til at tæn­ke ra­tio­nelt.

» Jeg bli­ver me­re ked af det end overrasket, når jeg hø­rer det. Jeg op­le­ver tit, at folk un­der­vur­de­rer, hvor stærk na­tu­ren er, « si­ger B. S. Chri­sti­an­sen og fort­sæt­ter: » Man må al­drig split­te op, når man går ud i ør­ke­nen. Man hø­rer tit om folk, der fa­rer vild, hvor den ene går ud og le­der eft er hjælp, og den an­den bli­ver tilbage. Man skal hol­de sam­men, støt­te og hjæl­pe hin­an- den. Det er stort set al­tid den, der bli­ver tilbage, man fi nder, og den an­den af par­ter­ne kla­rer det ik­ke.

Et fo­to red­de­de dren­gens liv

Tirs­dag aft en kl. lidt i 17 i New Me­xi­co fi nder en par­kin­spek­tør ved Whi­te Sands Na­tio­nal Monu­ment en liv­løs kvin­de.

Hen­des væ­ske­ba­lan­ce er i bund, og hun er for­ment­lig buk­ket un­der for var­men, der sni­ger sig op på 36 gra­der.

Men par­kin­spek­tø­ren op­da­ger, at kvin­den har et ka­me­ra på sig, og ser, at der er et bil­le­de af hen­de sam­men med en mand og en lil­le dreng. Bil­le­det er ta­get sam­me dag, og par­kin­spek­tø­ren bli­ver straks uro­lig for, at de to an­dre på bil­le­det har lidt sam­me skæb­ne.

Der­for sæt­ter han straks en eftersøgning i gang, og 45 mi­nut­ter se­ne­re var de to fra fo­to­et fun­det. For fa­de­ren var det for sent. Han hav­de gi­vet det me­ste af van­det til sin søn.

Bruta­le kræft er

Da En­zo Ste­i­ner blev fun­det, var han de­hy­dre­ret og for­brændt. Han lå sam­men med sin far, der på det­te tids­punkt var død. Ved si­den af dem lå to 0,5 li­ters vand­fl asker. Par­ken anbefaler, at man har 3,8 li­ter vand med hver. En­zo Ste­i­ner har få­et dob­belt så me­get vand som si­ne for­æl­dre, og i kraft af, at han ik­ke er sær­ligt stor, har han kla­ret sig, selv­om han har få­et me­get min­dre end det, som par­ken anbefaler.

An­ne W. Ravn, der er diætist på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, for­tæl­ler, at det ik­ke er unor­malt, at sær­ligt turi­ster un­der­vur­de­rer vig­tig­he­den af væ­ske.

» Der skal drik­kes me­get me­re væ­ske, end man drøm­mer om, og det tror jeg godt, at man kan un- der­vur­de­re som turist, når man rej­ser til var­me om­rå­der « , si­ger An­ne W. Ravn.

B. S. Chri­sti­an­sen slår og­så på van­dets vig­tig­hed og si­ger, at man ik­ke kan ha­ve for me­get væ­ske med. Der­u­d­over er det al­tid vig­tigt at ha­ve en plan og en nød­plan, når man ta­ger ud i ør­ke­nen. Og­så selv­om det kun er en kort tur. Det kan al­tid gå galt. Nøg­le­or­det er plan­læg­ning. Man skal vi­de, hvor lang ru­ten er, hvad den in­de­bæ­rer, og ud­reg­ne hvor lang tid det ta­ger at gå den. Des­u­den er det ek­stremt vig­tigt at ha­ve en form for over­sejl med, som kan gi­ve livs­nød­ven­dig skyg­ge. Man skal og­så hu­ske at for­tæl­le no­gen om tu­ren, hvor man går, og hvad tid man for­ven­ter at væ­re tilbage.

Al­le dis­se for­holds­reg­ler over­hør­te fa­mi­li­en Ste­i­ner. Og der­for er ni- åri­ge En­zo Ste­i­ner nu for­æl­d­re­løs.

Fo­to: Iris

Whi­te Sands er et po­pu­lært turist­mål, men sta­dig en ør­ken, der kan vi­se sig nå­des­løs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.