Skru bis­sen på og spar kas­sen

For­sik­rings­sel­ska­ber lover bil­li­ge­re bil­for­sik­rin­ger, men du kan selv hø­ste store be­spa­rel­ser, hvis du går på jagt i for­sik­rings­jung­len

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@bt.dk Char­lot­te Bo Qvist chqvbt.dk

Der er fest i for­sik­rings­bran­chen. Sel­ska­ber­ne skovler pen­ge ind, og det be­ty­der priskrig på bil­for­sik­rin­ger­ne. Du kan sag­tens få del i fe­sten, hvis du skru­er bis­sen på og tryk­ker dit sel­skab på ma­ven.

Gul­dæg­get i for­sik­rings­for­ret­nin­ger­ne er bil­for­sik­rin­gen. Det er det pro­dukt, sel­ska­ber­ne i dis­se år tje­ner ab­so­lut mest på, men ud­be­ta­ler de la­ve­ste er­stat­nin­ger på, blandt an­det for­di bi­ler­ne er ble­vet min­dre og me­re sik­re og ve­je­ne bed­re. Der­for kan kun­der­ne nu se frem til priskrig på ’ gul­dæg­get’, for­di den øge­de ind­tje­ning gi­ver luft til kon­kur­ren­ce.

Stør­re sik­ker­hed

Top­Dan­mark er et af de sel­ska­ber, som spår, at kon­kur­ren­cen vil øges, og at pri­ser­ne vil fal­de. Be­gyn­den­de med mo­tor­for­sik­rin­ger­ne. Hos sel­ska­bet er gen­nem­snits­præ­mi­en på en bil­for­sik­ring fal­det fem pro­cent i kro­ner og øre de sid­ste 10 år. Men i snit er præ­mi­en på dan­ske bil­for­sik­rin­ger al­le­re­de fal­det med 9,1 pct. si­den ja­nu­ar i år, vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for den dan­ske pris­sam­men­lig­nings­gu­i­de Com­pa­ro.

» Bi­ler­ne er ble­vet sik­re­re, ve­je­ne er ble­vet bed­re, klip i kø­re­kor­tet og ge­ne­relt stor po­li­tisk be­vå­gen­hed på tra­fi­k­om­rå­det har alt sam­men mind­sket ri­si­ko­en for ska­der, og der­for vil vi nu se ba­sis for at sæn­ke pri­ser­ne, « for­kla­rer pri­vat­kun­de­di­rek­tør i Top­Dan­mark Erik Adri­an.

Top­Dan­mark præ­ste­re­de li­ge­som Alm. Brand og Co­dan mil­li­o­nover­skud sid­ste år, mens Tryg klap­pe­de sær­ligt højt med et hi­sto­risk godt fjer­de kvar­tal i 2014 og et over­skud på 2,6 mil­li­ar­der.

Smit­ter ik­ke af

Men den dår­li­ge nyhed er, at over­skud­det ik­ke dryp­per på de øv­ri­ge for­sik­rin­ger for hus, ind­bo, ulyk­ker og rej­ser. Mas­si­ve rørska­der i hu­se­ne fra især 1960er­ne og 1970er­ne lagt sam­men med ty­ve­ri­er for hø­je sum­mer ta­ler ik­ke for la­ve­re præ­mi­er på bo­lig­fron­ten, ly­der for­kla­rin­gen.

Når man ser på je­res regn­ska­ber, er det gå­et sær­de­les godt det se­ne­ste år, hvor­for skal det ik­ke smit­te af på præ­mi­en på an­dre for­sik­rin­ger?

» For­di det er på bil, vi har set fær­re ska­der over læn­ge­re tid, og der­for har vi sat præ­mi­en ned. På hus og ind­bo har det tvær­ti­mod væ­ret nød­ven­digt at ju­ste­re pri­sen op, for­di der har væ­ret så man­ge rørska­der og ty­ve­ri­er, så den del har fak­tisk væ­ret en un­der­skud­s­for­ret­ning for os. «

Spør­ger man de øko­no­mi­ske eks­per­ter til den ude­blev­ne priskrig på det øv­ri­ge for­sik­rings­mar­ked, så hand­ler det blandt an­det om, at for­sik­rings­jung­len er ui­gen­nem­sku­e­lig for man­ge.

Kon­kur­ren­ce­eks­pert og pro­fes­sor Pe­ter Møl­le­gaard fra CBS har tid­li­ge­re pe­get på, at man­ge af sel­ska­ber­nes pro­duk­ter er svæ­re at sam­men­lig­ne, for­di der knyt­ter sig et hav af for­skel­li­ge vil­kår til, og det­te mind­sker kon­kur­ren­cen, men sel­ska­ber­ne for­sva­rer sig med, at de rent fak­tisk er gå­et sam­men om at etab­le­re en fæl­les in­ter­net­por­tal – for­sik­rings­gu­i­den. dk – til pris­sam­men­lig­ning af sel­ska­ber­ne.

Al­li­ge­vel er det sta­dig for van­ske­ligt for man­ge for­bru­ge­re, me­ner for­sik­rings­rå­d­gi­ver An­ders Val­de­mar Juhl fra uvil­di­graad. dk.

» Det er den evin­de­li­ge snak om, at man udadtil ar­bej­der på at gø­re det gen­nem­sku­e­ligt og for­stå­e­ligt, og så ar­bej­der man i vir­ke­lig­he­den med at gø­re det helt us­am­men­lig­ne­ligt ved at dif­fe­ren­ti­e­re sig fra kon­kur­ren- ter­ne på al­le mu­li­ge må­der, « si­ger An­ders Val­de­mar Juhl.

Men det hand­ler ik­ke kun om, hvad sel­ska­ber­ne ik­ke gør, men om hvad man som for­bru­ger gør. For så læn­ge for­sik­rin­ger er li­ge så ’ use­xe­de’ at be­skæf­ti­ge sig med som pen­sions­op­spa­ring, så er det til bran­chens for­del, at kun de fær­re­ste bru­ger tid på at sæt­te sig or­dent­ligt ind i pro­duk­ter­ne og pri­ser­ne.

» Folk er ek­stremt loy­a­le over for de­res for­sik­rings­sel­skab. Sel­ska­ber­ne re­gu­le­rer lidt på tak­ster­ne hvert år, og folk tæn­ker ba­re ‘ nå, ja’ og la­der det lig­ge. For­sik­rin­ger er ek­stremt lavin­ter­es­se­om­rå­de. Det er for man­ge ui­gen­nem­sku­e­ligt, og det er lidt use­xet at sid­de og bru­ge en af­ten på for­sik­rings­pa­pi­rer, « si­ger An­ders Val­de­mar Juhl.

Skift el­ler tru med det

Der er pen­ge at spa­re, hvis man skif­ter – el­ler tru­er med at gø­re det.

» Vi anbefaler, at man som mini­mum gen­nem­går si­ne for­sik­rin­ger hvert tred­je år, for der kan hur­tigt sco­res en god ti­me­løn. Det er ik­ke sjæl­dent, at det for en hus­stand er mel­lem 30 og 40 pro­cent af bud­get­tet, man kan spa­re. «

I mod­sæt­ning til ’ gam­le da­ge’, hvor as­su­ran­dø­rer kom hjem i stu­er­ne til folk, så teg­ner man­ge i dag selv de­res for­sik­rin­ger på net­tet, men An­ders Val­de­mar Juhl rå­der sta­dig kun­der­ne til at ta­ge fat i sel­ska­bet først. I ud­gangs­punk­tet gi­ver net­tet me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser, men det kan væ­re svæ­re­re at få over­blik over, hvad en pris rent fak­tisk dæk­ker over.

» I sid­ste en­de er for­sik­rin­ger køb­mand­skab. Det dre­jer sig om at for­hand­le sig frem til og få det bed­ste til­bud. For­sik­rings­sel­ska­ber­ne skovler pen­ge ind, men der er ik­ke tra­di­tion for at til­ba­ge­re­gu­le­re præ­mi­en, så man kun­ne godt øn­ske, at kon­kur­ren­cen blev stør­re, og for­bru­ger­ne tur­de tryk­ke sel­ska­ber­ne me­re på ma­ven. «

Pri­stjek på bil­for­sik­rin­ger og an­dre gu­i­der på bt. dk/ plus/ oko­no­miog­for­brug På BT PLUS fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på bt. dk/ plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.