BT af­slø­re­de store be­spa­rel­ser

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI - larh@ bt. dk Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk Lars Lin­de­vall Hansen

I be­gyn­del­sen af ju­ni må­ned fo­re­tog BT et pri­stjek på bil­for­sik­rin­ger i sam­ar­bej­de med sam­men­lig­ning­s­tje­ne­sten Com­pa­ro.

He­le 22 for­sik­rings­sel­ska­ber blev sam­men­lig­net, og re­sul­ta­tet vi­ste, at der var fle­re tu­sin­de kro­ner at spa­re ved at skif­te sel­skab. Og det er uden, at selvri­si­ko­en æn­drer sig be­ty­de­ligt. Iføl­ge Al­lan Skyte Chri­sten­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom i For­e­ne­de Dan­ske Mo­to­re­je­re ( FDM), kan man ro­ligt væl­ge det bil­lig­ste til­bud.

» Der er ik­ke den store for­skel på for­sik­rings­po­li­cer­ne, så de er me­get sam­men­lig­ne­li­ge. Der­for skal man

ba­re væl­ge det bil­lig­ste pro­dukt, « si­ger han.

Pri­stjek­ket in­klu­de­re­de bå­de ka­sko- og an­svars­for­sik­ring med en selvri­si­ko på 5.000 kr. Der er ta­get ud­gangs­punkt i tre for­skel­li­ge bi­ler. En Fi­at Pun­to, Sko­da Octavia og BMW 114, som al­le tre er fra 2014. Ek­sem­pel­vis kan en 36- årig ejer af en Sko­da Octavia spa­re 5.236 kr. om året ved at væl­ge sel­ska­bet Ne­xt ( 4.541 kr.) frem for Co­dan ( 9.804 kr.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.