SE­KUN­DER Mand sår­et af skud i Fer­gu­son

De­mon­stra­tio­ner på års­da­gen for dra­bet på en sort te­e­na­ger i den ame­ri­kan­ske by Fer­gu­son har ud­vik­let sig vol­de­ligt

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø og Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

En ung mand er hårdt sår­et af de skud, der ram­te ham un­der de vol­de­li­ge de­mon­stra­tio­ner, der er brudt ud i Fer­gu­son i den ame­ri­kan­ske del­stat Mis­souri.

Sam­men med en an­den per­son blev han ramt af skud un­der de­mon­stra­tio­ner­ne, der er op­stå­et på års­da­gen for po­li­ti­dra­bet på den sor­te te­en- ager Mi­cha­el Brown . Sel­ve min­de­høj­ti­de­lig­he­den for Mi­cha­el Brown for­løb ro­ligt, men sent søn­dag aft en og nat­ten til mandag ame­ri­kansk tid ud­vik­le­de høj­ti­de­lig­he­den sig til vol­de­li­ge de­mon­stra­tio­ner.

Smadre­de vin­du­er

Der blev aff yret skud, og skud­de­ne ram­te i alt to per­so­ner, da uro­po­li­ti og de­mon­stran­ter stød­te sam­men .

Un­der pro­tester­ne skul­le de­mon­stran­ter­ne an­gi­ve­ligt ha­ve blo­ke­ret tra­fi kken og smadret vin­du­er i mindst én ga­de i Fer­gu­son. Po­li­ti­et for­søg­te i den for­bin­del­se at spre­de for­sam­lin­gen, men i ste­det op­trap­pe­des uro­lig­he­der­ne.

De vre­de de­mon­stran­ter har an­gi­ve­ligt råbt i kor mod po­li­ti­et: » Vi er klar til krig « .

Po­li­tikil­der for­tæl­ler iføl­ge BBC, at be­tjen­te kom un­der be­skyd­ning, da de for­søg­te at gri­be ind i en sku­d­ud­veks­ling mel­lem to grup­per i by­en, hvis be­folk­ning pri­mært er sort.

Vre­de de­mon­stran­ter rå­ber ad po­li­ti­et. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.