An­gri­be­re dræbt eft er bom­be mod po­li­ti­sta­tion i Istan­bul

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

TYR­KI­ET

De to per­so­ner, der mandag har an­gre­bet en po­li­ti­sta­tion i den ty rki­ske stor­by Istan­bul, er eft er­føl­gen­de ble­vet dræbt i en sku­d­ud­veks­ling med po­li­ti­et. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Tre po­li­ti­be­tjen­te og syv ci- vi­le blev sår­et un­der an­gre­bet. En af de sår­e­de be­tjen­te er iføl­ge Al Ja­ze­e­ra i kri­tisk til­stand.

An­gre­bet var ret­tet mod po­li­ti­sta­tio­nen i kvar­te­ret Sul­tan­bey­li. En del af den tre eta­ger hø­je byg­ning kol­lap­se­de eft er eks­plo­sio­nen, og na­bo­byg­nin­ger samt om­kring 20 bi­ler, som var par­ke­ret i

nær­he­den, blev øde­lagt.

Me­re vold

Der er end­nu ik­ke no­gen, der har på­ta­get sig skyl­den for an­gre­bet, som kom­mer i en tid, hvor vol­den mel­lem tyr­ki­ske sik­ker­heds­styr­ker og se­pa­ra­ti­ster fra Kur­di­stans Ar­bej­der Par­ti ( PKK) er op­trap­pet, li­ge­som Tyr­ki­et og­så den se­ne­ste tid har på­ta­get sig en me­re ak­tiv rolle i kam­pen mod Is­la­misk Stat ( IS).

Ud­over an­gre­bet mod po­li­ti­sta­tio­nen blev og­så USAs kon­su­lat i by­en an­gre­bet mandag. Den ene ger­nings­mand, en kvin­de, er si­den ble­vet an­holdt.

BNB

En del af po­li­ti­sta­tio­nen styr­te­de sam­men ef­ter an­gre­bet, og selv byg­nin­ger­ne om­kring blev ska­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.