Be­ru­set fl ybe­sæt­ning fængs­let

BT - - NYHEDER -

Rik­ke Gjøl Man­sø

Pi­lo­ten, sty rman­den og de to be­sæt­nings­med­lem­mer fra fl ysel­ska­bet Air Bal­tic, der lør­dag mor­gen blev an­holdt af po­li­ti­et i Oslos luft havn Gar­der­moen og ta­get med al­ko­hol i blo­det, er ble­vet va­re­tægts­fængs­let, skri­ver den nor­ske avis VG. no.

De fo­re­lø­bi­ge resultater af de­res blod­prø­ver vi­ser, at pi­lo­ten og styr­man­den hav­de pro­mil­le på hen­holds­vis 0,4 og 1,2, mens de an­sat­te i ka­bi­nen hav­de pro­mil­ler på 0,4 og 0,8. De en­de­li­ge resultater kan væ­re hø­je­re.

Al­le fi re be­sæt­nings­med­lem­mer, der er let­ti­ske stats­bor­ge­re, har in­drøm­met, at de drak al­ko­hol om fre­da­gen, men el­lers har de­res for­kla­ring i ret­ten væ­ret no­get for­skel­li­ge.

» De er­ken­der at ha­ve druk­ket sam­men om eft er- mid­da­gen og ud på aft enen. Men der­u­d­over har de me­get di­ver­ge­ren­de for­kla­rin­ger, « si­ger po­li­ti­ad­vo­kat Ka­ri Karl­sen Aas til VG. no.

Øde­læg­ger fa­mi­li­en

Pi­lo­ten og styr­man­den va­re­tægts­fængs­les i to uger, mens ka­bi­ne­per­so­na­let va­re­tægts­fængs­les i en uge. Pi­lo­ten og styr­man­den an­ke­de på ste­det, mens ka­bi­ne­per­so­na­let har ud­bedt sig be­tænk­nings­tid.

» Det var et fejl­trin, som øde­læg­ger min fa­mi­lies frem­tid, « sag­de pi­lo­ten i ret­ten.

Styr­man­den be­mær­ke­de li­ge­le­des, at han al­drig får et job in­den for luft far­ten eft er den­ne hæn­del­se.

Det var et tip fra en an­sat på det ho­tel, hvor de fi re be­sæt­nings­med­lem­mer hav­de over­nat­tet, der led­te po­li­ti­et på spo­ret. Tid­ligt lør­dag mor­gen blev de fi re be­sæt­nings­med­lem­mer kørt væk fra de­res fl y i en po­li­ti­bil kort før fl yaf­gang til Kre­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.