PORTU­GAL

BT - - NYHEDER -

Om­kring 1.000 brand­folk kæm­per mod store sko­v­bran­de i de nord­li­ge og cen­tra­le de­le af Portu­gal. Den vær­ste brand hær­ger i det tør­re Vila Nova de Cer­veira- om­rå­de i Min­ho- re­gio­nen, og kraft ig vind be­svær­lig­gør brand­sluk­nin­gen for de 250 brand­folk, som ar­bej­der i om­rå­det. Og­så i Miran­da do Cor­vo- om­rå­det, som ik­ke lig­ger langt fra by­en Coim­bra, er fl ere bo­lig­om­rå­der tru­et af bran­de­ne. Søn­dag kom to brand­mænd til ska­de un­der sluk­nings­ar­bej­det 100 ki­lo­me­ter øst for Covilha, og en cam­ping­plads er ble­vet evaku­e­ret . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.