’ Jeg vil­le væ­re en n god pro­fes­sor’

Woo­dy Al­len an­ser ik­ke sig selv for at væ­re en stor film­ska­ber. Han me­ner, at han vil­le væ­re en bed­re pro­fes­sor

BT - - KULTUR - IN­TER­VIEW Ti­na Jøhnk Chri­sten­sen bt@ bt. dk

Woo­dy Al­lens se­ne­ste film ’ Ir­ra­tio­nal Man’ hand­ler om en fi­lo­so­fi­pro­fes­sor, hvis ra­tio­nel­le tan­ke­gang kan dis­ku­te­res. Det gi­ver Woo­dy Al­len an­led­ning til at fi­lo­so­fe­re over si­ne eg­ne aka­de­mi­ske ev­ner.

» Jeg vil­le væ­re en god pro­fes­sor, « si­ger Woo­dy Al­len un­der et in­ter­view i for­bin­del­se med ’ Ir­ra­tio­nal Man’ i sin hjem­by New York.

» Jeg vil­le væ­re en god læ­rer, for­di jeg har en me­get klar tan­ke­gang og tæn­ker lo­gisk. Det er ik­ke al­tid en for­del. Men der­for tror jeg, at jeg vil­le væ­re en bed­re læ­rer end film­ska­ber. «

Selv­om Woo­dy Al­len har skre­vet sig ind i film­hi­sto­ri­en som en stor film­ska­ber, der af man­ge pro­mi­nen­te film­kri­ti­ke­re be­skri­ves som en ’ meste­rin­struk­tør’ og et ’ ge­ni’, an­ser han ik­ke sig selv som en god in­struk­tør.

» Jeg er for ra­tio­nel, « vur­de­rer Woo­dy Al­len.

» Det er der­for, jeg vil­le væ­re en bed­re læ­rer end kunst­ner. Hvis jeg var lidt me­re ir­ra­tio­nel, vil­le jeg væ­re en bed­re kunst­ner. Men jeg er for mid­delklas­se. For ra­tio­nel. For or­ga­ni­se­ret og for kujo­n­ag­tig. Jeg er sær­de­les ra­tio­nel. Det er godt på man­ge må­der, for man for­bli­ver for­nuf­tig. Men for me­get for­nuft er ik­ke godt for en kunst­ner. «

Dår­lig stu­de­ren­de

Det var dog ik­ke op­lagt, at den snart 80- åri­ge fil­min­struk­tør skul­le gå den aka­de­mi­ske kar­ri­e­re­vej. Han in­drøm­mer, at han var en ’ for­fær­de­lig’ stu­de­ren­de.

» Jeg stu­de­re­de kun, for­di mi­ne for­æl­dre in­si­ste­re­de på, at jeg gjor­de det, « si­ger Woo­dy Al­len, der var ind­skre­vet på New York Uni­ver­si­ty. » Men jeg blev smidt ud ef­ter an­det år, for jeg kun­ne ik­ke be­stå mi­ne ek­sa­me­ner. «

Woo­dy Al­len ind­led­te sin kar­ri­e­re som fil­min­struk­tør med ’ Ta­ke the Mo­ney and Run’ i 1969, og har si­den­hen væ­ret sær­de­les pro­duk­tiv. Han har næ­sten ind­spil­let en film om året.

» Jeg har la­vet om­kring 45 film, si­den jeg la­ve­de min før­ste film, « si­ger Woo­dy Al­len, der har vun­det fi­re Oscar- sta­tu­et­ter.

» Og selv­om jeg er den dum­me­ste stu­de­ren­de – og det er jeg, så har jeg lært en del tek­nik og få­et en del er­fa­ring, så jeg er da helt sik­kert en bed­re film­ska­ber nu, end jeg var med de før­ste film, jeg la­ve­de. «

Ra­tio­nelt van­vid

Woo­dy Al­lens ak­tu­el­le film ’ Ir­ra­tio­nal Man’ har Jo­aquin Pho­e­nix i ho­ved­rol­len som fi­lo­so­fi­pro­fes­soren Abe Lucas, der kom­mer til Rho­de Island for at un­der­vi­se på et kur­sus i ’ eti­ske stra­te­gi­er’.

» Jo­aquin Pho­e­nix kun­ne ik­ke fin­de sit fo­kus til at be­gyn­de med, og så var he­le ver­den ved at fal­de sam­men for ham, « si­ger Woo­dy Al­len om ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­ren i ’ Ir­ra­tio­nal Man’. » Li­ge plud­se­lig fandt han sit fo­kus, og så føl­te han med ét, at han bi­drog med no­get vig­tigt, som gjor­de ver­den til et bed­re sted - og det er na­tur­lig­vis ik­ke ra­tio­nelt. «

I fil­men har Abe Lucas mi­stet fo­kus i li­vet på trods af sin store fi­lo­so­fi­ske ind­sigt. Men da han plud­se­lig får den - i hans øj­ne ge­ni­a­le og ra­tio­nel­le – idé at slå et men­ne­ske ihjel for at for­bed­re ver­den, får han livs­gni­sten tilbage.

Vit­tigt dra­ma

» Hvis man tror på no­get, så for­bed­res ens liv, « si­ger Woo­dy Al­len.

» Han har in­gen skyld­fø­lel­se og er der­i­mod op­mun­tret og fø­ler sig som et au­ten­tisk men­ne­ske. Den­ne hand­ling gi­ver ham en fø­lel­se af at væ­re et ægte men­ne­ske, der har en me­ning med li­vet, selv­om det er en mis­for­stå­et og van­vit­tig hand­ling. «

’ Ir­ra­tio­nal Man’ er som de fle­ste Woo­dy Al­len- film et vit­tigt dra­ma om se­ri­ø­se livs­spørgs­mål. Men selv­om hans film of­te er ful­de af mord med mærk­vær­di­ge mo­ti­ver, så me­ner in­struk­tø­ren ik­ke, at et mord så­dan li­ge kan for­sva­res rent etisk.

» Jeg vil ge­ne­relt si­ge nej, « si­ger Woo­dy Al­len be­stemt, men ude­luk­ker der­med ik­ke, at der kan fin­des mord, som vil­le kun­ne ret­fær­dig­gø­res. I hvert til­fæl­de ik­ke af den ra­tio­nel­le hjer­ne.

Den snart 80- åri­ge fil­min­struk­tør Woo­dy Al­len har for ny­lig haft pre­mi­e­re på sin se­ne­ste film ’ Ir­ra­tio­nal Man’, der har den store stjerne Jo­aquin Pho­e­nix i ho­ved­rol­len. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.