Kaalø og glæden

Sten Kaalø dig­te­de godt i 1960er­ne – og det gør han sta­dig

BT - - NAVNE - Sø­ren Kas­se­be­er soren@ ber­ling­s­ke. dk

Kar­ri­e­ren be­gynd­te med en bar­ne­vogn. Fø­re­ren var den den­gang navn­kun­di­ge Ot­to Sig­val­di, ste­det var Strø­get i København, og fra det fi re­hju­le­de kø­re­tøj solg­te den hø­je mand i det mær­ke­li­ge tøj eg­ne og an­dres digtsam­lin­ger.

Én af de an­dres var de­bu­ten ’ Med hud og hår’, og hi­sto­ri­en vil vi­de, at man­den bag, Sten Kaalø, der i mor­gen fyl­der 70, fi k af­sat he­le 10.000 ek­sem­pla­rer af sit værk. Det er og var im­po­ne­ren­de man­ge. Og­så den­gang i 1969. Og og­så selv om salgstal­let langt­fra når nu­ti­dens Ya­hya Has­san- høj­der el­ler da­ti­dens Vi­ta Andersen- høj­der.

Min­dre kan og­så gø­re det.

Sal­me­dig­te­ren

Og det var ik­ke ba­re dig­te, den un­ge dig­ter kun­ne dig­te, han har gen­nem sit man­ge­åri­ge og store for­fat­ter­skab budt på ro­ma­ner som ’ Skøn­ne da­ge’ og tri­lo­gi­en ’ I al hem­me­lig­hed’, ’ Al­ting godt i li­vet’ og ’ Som det nu gik’, en bun­ke ly­rik, der på et tids­punkt i 1996 blev sam­let i ’ Ud­valg­te dig­te 1969- 94’, men som si­den er vok­set yder­li­ge­re, for­skel­li­ge hø­re­spil og - ik­ke mindst - sal­mer, hvor den krist­ne glæ­de over li­vet kom­mer så ty­de­ligt frem hos en for­fat­ter, der si­den 1992 har væ­ret fri­me­nig­heds­præst i Bovlund i Søn­derjyl­land. Et ek­sem­pel: » Hver gang at jeg syns jeg ku’ helt la’ vær’ at væ­re, står du her med li­vets nu, Jesus, du min Her­re! «

Sku­e­spil­le­ri­et

Sten Kaalø vok­se­de op i Val­by, hvor hans for­æl­dre drev en frugt­for­ret­ning. Han gik på kunst­højsko­le i Hol­bæk i 1963 og blev i 1965 op­ta­get på læ­rer­se­mi­na­ri­et og se­ne­re te­o­lo­gi, men fær­dig­gjor­de in­gen af de­le­ne. Han har med­vir­ket i fl ere fi lm, her­un­der den ba­ne­bry­den­de ’ Ang: Lo­ne’ og den knap så ba­ne­bry­den­de ’ Hip Hip Hur­ra!’.

Se­ne­st ud­kom digtsam­lin­gen ’ En slags klas­sisk mu­sik’, som med vo­res ly­ri­kan­mel­der Jør­gen Jo­han­sens ord by­der på ’ klas­sisk glæ­de over til­væ­rel­sens små, enk­le og go­de ting, fra fug­lesang til kar­toff el­mad­der’.

Klas­sisk Kaalø.

Dig­te­ren Sten Kaalø, der i dag er fri­me­nig­heds­præst i Bovlund i Søn­derjyl­land, fyl­der i mor­gen

70 år. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.