Sø­sken­dekær­lig­hed

BT - - TV -

DRA­MA

Sam får at vi­de, at hans far er død af kræft . De to hav­de ik­ke no­get nært for­hold, men hans mor, Lil­li­an, øn­sker al­li­ge­vel, at han skal ven­de hjem til Ca­li­for­ni­en og del­ta­ge ved be­gra­vel­sen. Her bli­ver Sam kon­tak­tet af sin fars ad­vo­kat, der over­ræk­ker ham et gam­melt sæt bar­ber­grej, som vi­ser sig at in­de­hol­de 150.000 dol­lars i kon­tan­ter og en in­struk­tion om at gi­ve pen­ge­ne til den un­ge kvin­de Frankie og hen­des søn, Josh. Sam har selv hårdt brug for nog­le hur­ti­ge pen­ge og over­ve­jer at be­hol­de kon­tan­ter­ne. Al­li­ge­vel er hans ny­ger­rig­hed ble­vet vakt, og han fi nder ud af, at Frankie er en en­lig mor, der for­sø­ger at hol­de sig på vand­vog­nen, sam­ti­dig med at hun pas­ser sin in­tel­li­gen­te, men og­så re­bel­ske 11- åri­ge søn. For at kom­me tæt­te­re ind på li­vet af Frankie, føl­ger Sam hen­de til et mø­de hos Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re. Sam bli­ver imid­ler­tid let­te­re

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.