ERIK DEN

Erik Svi­at­chen­ko er ble­vet for god til Su­per­liga­en – nu skal han vi­de­re, o g det er kun et spørgs­mål om tid

BT - - SPORTEN - TOP­SPIL­LER Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Erik Svi­at­chen­ko si­ger det selv. Han vil væ­re Su­per­liga­ens bed­ste for­svars­spil­ler. I så fald skal han ha­ve fun­det sig et nyt del­mål, for han er der al­le­re­de.

Den 23- åri­ge FCM- stop­per har fy­sik som en dansk viking og men­ta­li­tet som en ukrainsk mi­ne­ar­bej­der, og der­for vil næ­ste stop for ham og­så væ­re en tur uden­lands.

Ryg­ter­ne har væ­ret der, bud­de­ne og­så, men han mø­der sta­dig op på de dan­ske sta­dio­ner we­e­kend eft er we­e­kend som en uds­mi­der med samt­li­ge Su­per­ligaan­gri­be­re på den sor­te li­ste. blom­stre, « si­ger Svi­at­chen­ko.

Sam­men med si­ne hold­kam­me­ra­ter fra FC Midtjylland har Erik Svi­at­chen­ko skudt Su­per­liga- tor­na­do­en af sted med en så­dan kraft , at man al­le­re­de er ved at sæn­ke et par af de an­dre for­mode­de fl agski­be. Fuldt hus i fi re kam­pe har gi­vet et for­spring på fem po­int til FCK, der har en kamp i hån­den, og 11 po­int til Brøndby.

Fre­dag kan hol­det så selv spil­le sig ot­te po­int for­an FCK, når Jess Thorup og Stå­le Sol­bak­ken kæm­per før­ste ind­byr­des kamp om at over­ta­ge Glen Rid­ders­holms guld­ha­bit.

» Folk ud­næv­ner FCK som ma­sto­don­ter­ne den­ne sæ­son, men vi ta­ger det, der kan ta­ges. Nu smed de po­int, og så vin­der vi. De har sta­dig en kamp i hån­den, men jeg sy­nes ba­re, vi skal kæm­pe mod os selv, « si­ger Svi­at­chen­ko og sen­der pres­set til København.

» De må ger­ne ta­ge den vær­dig­hed, at de skal vin­de mester­ska­bet. De er max un­der pres. Læg dem ger­ne un­der me­re pres – det kan I jo hjæl­pe med. Vi har det rig­tig, rig­tig fi nt nu. Vi ta­ger, hvad der kan ta­ges. Hvis vi får en lil­le­fi nger, ta­ger vi en hel arm nu, « si­ger han.

En trup med selv­til­lid

Og hvis man skul­le tro, at selv­til­li­den kun hæn­ger som den tun­ge sky, den gør, om Svi­at­chen­ko, ta­ger man fejl. Der er en de­ci­de­ret stank af selv­til­lid fra midtjy­der­nes om­klæd­nings­rum trods det skuff en­de exit mod APOEL i Champions League- kva­li­fi - ka­tio­nen.

» En ting er, at vi lidt udansk kan kla­re os i beg­ge tur­ne­rin­ger og for­må at la­ve fuldt hus i Su­per­liga­en. Fi­re kam­pe, fi re sej­re. Vi har spil­let ot­te kam­pe og vun­det syv. Det er jo fan­ta­stisk, « si­ger Jess Thorup og luk­ker af med en kort analyse på kam­pen mod AaB.

» Uden at det skal ly­de alt for hovskis­novski, har jeg sjæl­dent set ma­gen til magt­de­mon­stra­tion på Aal­borg Sta­dion. Jeg sy­nes, vi sat­te os på kam­pen fra før­ste fl øjt. Vi mo­ste dem rent fy­sisk og var over dem i for­hold til pres­set. «

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015

Det er blot et spørgs­mål om tid, in­den FCMs Erik Svi­at­chen­ko ryk­ker til en bed­re liga. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.