N BED­STE

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN BTs fod­bol­dre­dak­tør

TTIIRRSSDDAAGG 1 11.1 A. UAGUUGSUT S2T0 125015

Kan FC Midtjylland gen­vin­de det dan­ske mester­skab?

Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

Som de fl este an­dre har jeg FC København som fa­vo­rit til at vin­de det dan­ske mester­skab. Klub­ben er eft er dan­ske for­hold stærkt besat på samt­li­ge po­si­tio­ner med an­grebs­plad­sen som det ene­ste lil­le spørgs­måls­tegn, og de se­ne­ste sæ­so­ners in­ve­ste­rin­ger i trup­pen skal gi­ve dem en for­del. Stå­le Sol­bak­ken har før byg­get store hold, og er igang med at gø­re det igen. Men FC Midtjylland? Ja, hvor­for ik­ke? De sæt­ter he­le ti­den FCK un­der pres og hen­ter de po­int, de skal. 12 po­int i 4 kam­pe og en målsco­re på 7- 1 er tæt på per­fekt. Til­med har hol­det en op­ad­gå­en­de præ­sta­tions­kur­ve. For­sva­ret står end­nu bed­re end sid­ste år eft er Kian Han­sens an­komst, og vi mang­ler end­nu at se bå­de Pisto, Poul­sen og Pet­ter An­der­s­son på de­res top­ni­veau i år. Ik­ke så rin­ge end­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.