EfB: Der­for fy­rer vi

Slø­je resultater før­te til Su­per­liga­ens før­ste træ­ner­fy­ring

BT - - SPORTEN - SLUT Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Es­b­jerg fy­re­de i går ch­eft ræ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen eft er en dår­lig start i Su­per­liga­en. Nu for­tæl­ler klub­bens di­rek­tør, hvor­for sam­ar­bej­det ik­ke kun­ne fort­sæt­te.

Iføl­ge Sø­ren Poul­sen er det en sam­let eva­lu­e­ring af re­sul­ta­ter­ne i 2015, der har gjort, at le­del­sen valg­te at skri­de til hand­ling, eft er Es­b­jerg le­ve­re­de en pin­lig ind­sats søn­dag eft er­mid­dag mod Sønderjyske, da hol­det tab­te 0- 4 på hjem­me­ba­ne.

Hvad fi k jer til at fy­re Ni­els Fre­de­rik­sen?

» Det var selv­føl­ge­lig kul­mi­na­tio­nen på an­den halv­leg i kam­pen mod Sønderjyske. Vi sy­nes, der skal ske no­get nu. Det her er en be­slut­ning, som bun­der i, at vi i 2015 har set lidt for svin­gen­de resultater og præ­sta­tio­ner. Vi hav­de el­lers en tro på det, eft er vi slut­te­de godt af i for­ri­ge sæ­son og hav­de en god som­mero­p­start. Men eft er fi re kam­pe står vi nu med ét po­int og et par dår­li­ge præ­sta­tio­ner. «

» Det er ik­ke Ni­els Fre­de­rik­sens an­svar ale­ne. Det er og­så vo­res som le­del­se og i spil­ler­trup­pen, der har et fæl­les an­svar for, hvor vi er. Men så­dan er det og­så at væ­re ch­eft ræ­ner nog­le gan­ge. Vi fø­ler, at der skal nyt blod på den post for, at vi kan kom­me vi­de­re. «

Du si­ger, at I som le­del­se har et an­svar i for­hold til Ni­els Fre­de­rik­sen. Hvor har I fejl­et?

» Jeg ved ik­ke, om vi har fejl­et i for­hold til Ni­els Fre­de­rik­sen. Han har haft en god pe­ri­o­de her og vist go­de resultater - ik­ke mindst i Eu­ro­pa. Det her er ik­ke Ni­els’ an-

IK­KE SÅ SNART

er en træ­ner ble­vet fy­ret, før book­ma­ker­ne har spil på hans afl øser klar. Det­te er BTs vur­de­ring af nog­le af dem, der bli­ver fl it­tigst nævnt. svar ale­ne. «

Er der no­get mel­lem Ni­els Fre­de­rik­sen og spil­ler­trup­pen, der har gjort, at han ik­ke kun­ne fort­sæt­te som ch­eft ræ­ner? » Nej. « Over­ho­ve­det ik­ke? » Nej. « Har der væ­ret op­træk til den­ne fy­ring gen­nem læn­ge­re tid, el­ler er det chok­ket fra søndagens kamp, der ud­lø­ste det?

» Jeg ved ik­ke, om det var et chok. Men det er en sam­let eva­lu­e­ring af 2015, og at vi er kom­met i gang med den nye sæ­son, som vi er. «

Der har væ­ret talt om, at I har solgt man­ge spil­le­re. Har det haft en be­tyd­ning for, at det ik­ke er gå­et som hå­bet un­der Ni­els Fre­de­rik­sen?

» Det er en hy­po­te­se, der er svær at for­hol­de sig til. Hvert en­kelt salg har haft sin egen hi­sto­rie i for­hold til hver spil­ler. Men vi har sta­dig få­et dyg­ti­ge spil­le­re ind på et ni­veau, som vi sy­nes be­ret­ti­ger til en bed­re placering og bed­re resultater. «

Kan du si­ge no­get om, hvor Ni­els Fre­de­rik­sen har fejl­et som træ­ner hos Es­b­jerg?

» Nej, det kan jeg ik­ke. Vi har haft en god snak med Ni­els eft er kam­pen søn­dag, og af respekt for den ( sam­ta­le, red.) har vi ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. «

Har I al­le­re­de nu en ny træ­ner i kik­ker­ten?

» Det er en pro­ces, der star­ter op nu. Vi har sat de to as­si­stent­træ­ne­re i spid­sen for hol­det i en ik­ke nær­me­re de­fi ne­ret tids­pe­ri­o­de. Nu går vi i gang med at af­sø­ge mu­lig­he­den for at fi nde en ny ch­eft ræ­ner ude­fra. Men det er sik­kert, at der skal kom­me en ny træ­ner ude­fra. «

GLEN RID­DERS­HOLM

Le­dig eft er sin op­si­gel­se i FC Midtjylland og et op­lagt navn at næv­ne hver gang, et træ­ner­sæ­de bli­ve le­digt. Fa­vo­rit hos fl ere book­ma­ke­re, men er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke selv in­ter­es­se­ret i job­bet.

OVE PE­DER­SEN

Har før med suc­ces væ­ret træ­ner i Es­b­jerg, men har net­op de­di­ke­ret sig til job­bet i 1. di­vi­sions­klub­ben Fre­de­ri­cia. Kun­ne med sin er­fa­ring og sit kend­skab til klub­ben væ­re et godt navn, hvis han selv var in­ter­es­se­ret.

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015

PE­TER SØ­REN­SEN

Har al­le­re­de over for BT ud­trykt in­ter­es­se for job­bet. For­mår at ska­be en god ( de­fen­siv) or­ga­ni­sa­tion på et hold, hvil­ket Es­b­jerg har mang­let. Det stør­ste spørgs­mål er, om hans kon­tan­te form fyl­der for me­get til Es­b­jerg.

LARS OL­SEN

Har pæn suc­ces som færøsk land­stræ­ner og gjor­de det fl ot i OB. Har ry for at væ­re af den gam­le skole, hvil­ket næp­pe ta­ler til hans for­del. Tje­ner des­u­den rig­tig pænt på Færø­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.