I Ni­els Fre­de­rik­sen

BT - - SPORTEN - To­th@ bt. dk

TTIIRRSSDDAAGG 1 11.1 A. UAGUUGSUT S2T0 125015

MI­CHA­EL HEM­M­INGS­EN

Er rø­get ud i mør­ket eft er sin af­ske­di­gel­se i Randers i 2012, hvor han el­lers hav­de ryk­ket hol­det op fra 1. di­vi­sion. Hav­de pæ­ne resultater med fra Sønderjyske, men er gå­et un­der ra­da­ren og har få­et et lidt stø­vet ry.

JO­NAS DAL

En mand, der har skabt vel­kend­te og im­po­ne­ren­de resultater med Ho­bro, og som om no­gen har ev­ner ud i den mand­skabs­be­hand­ling, der ik­ke er Fre­de­rik­sens spids­kom­pe­ten­ce. Med­del­te for ny­lig, at han mindst bli­ver i Ho­bro til 2016.

Es­b­jerg- spil­ler­ne Mi­cha­el Jakob­sen og Emil Lyng er ke­de af fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen som træ­ner for klub­ben. Beg­ge me­ner, at spil­ler­ne har me­dansvar for de svig­ten­de resultater.

I kølvan­det på 0- 4- ne­der­la­get til Sønderjyske valg­te Es­b­jerg mandag at fy­re træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sen. Det er to ær­ger­li­ge spil­le­re, som BT tal­te med i går:

» Jeg er træt af fy­rin­gen. Jeg har væ­ret rig­tig glad for Ni­els, og han har vist mig me­get til­lid. Det er træ­ne­ren, der står for skud, når re­sul­ta­ter­ne ik­ke fl asker sig. Men vi spil­le­re har og­så et an­svar. Det er jo ik­ke tak­tik­kens skyld, at vi ik­ke le­ve­rer, som det ske­te i an­den halv­leg mod Sønderjyske. Om fy­rin­gen er det rig­ti­ge, må ti­den vi­se, « si­ger Mi­cha­el Jakob­sen.

Ik­ke en rig­tig be­slut­ning

Og­så kant­spil­le­ren Emil Lyng

MI­CHA­EL SCHJØN­BERG

Den tid­li­ge­re Es­b­jerg- og lands­holds­spil­ler går job­løs eft er at væ­re ble­vet fy­ret i Nest- So­tra i Nor­ge. Har store am­bi­tio­ner, men hans cv frem­vi­ser ik­ke de store suc­ce­ser, og Es­b­jerg har nok man­ge før ham.

NI­CO­LAI WA­EL

Kal­des for et af de stør­re træ­ner­ta­len­ter her­hjem­me, men mang­ler end­nu at få chan­cen på hø­je­ste plan. For­å­rets fy­ring i Fre­de­ri­cia, der var på vej ud af 1. di­vi­sion, er dog ik­ke den bed­ste an­be­fa­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.