’ Det er og­så vo­res skyld’

BT - - SPORTEN - KE­DE SPIL­LE­RE To­bi­as Tho­ma­sen

er ked af fy­rin­gen til trods for de dår­li­ge resultater. Han stil­ler spørgs­måls­tegn ved be­slut­nin­gen om at fy­re Ni­els Fre­de­rik­sen, er den rig­ti­ge:

» Per­son­ligt er jeg ked af at ha­ve mi­stet Ni­els Fre­de­rik­sen som træ­ner. Jeg hav­de det godt med ham og har spil­let kon­ti­nu­er­ligt for Es­b­jerg med ham som træ­ner. Re­sul­ta­ter­ne har ik­ke væ­ret med os, men det er li­ge så me­get vo­res skyld, og man kan dis­ku­te­re, om han skul­le ha­ve haft no­get læn­ge­re snor. Men det er op til le­del­sen at be­stem­me. Hvis du spør­ger mig, er det ik­ke den rig­ti­ge be­slut­ning, « si­ger Emil Lyng til BT.

Es­b­jergs di­rek­tør Sø­ren Poul­sen har for­kla­ret, at fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen er sket som et re­sul­tat af for dår­li­ge resultater i 2015. Es­b­jerg har eft er som­mer­fe­ri­en kun få­et et po­int i fi re kam­pe og lig­ger på sid­ste­plad­sen á po­int med Brøndby men med en dår­li­ge­re målsco­re.

Fo­re­lø­big over­ta­ger de to as­si­stent­træ­ne­re Mi­cha­el Pe­der­sen ( ord­før­en­de) og Lars Lun­gi Sø­ren­sen tøj­ler­ne som træ­ne­re for su­per­liga­trup­pen, til en ny ch­eft ræ­ner er fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.