An­svar­lig, men ik­ke ene om skyl­den

BT - - SPORTEN - Fo­to: Frank Ci­li­us

NI­ELS FRE­DE­RIK­SEN MÅ ha­ve en bræn­den­de lyst til at pe­ge fi ngre i al­le mu­li­ge ret­nin­ger. Han må ha­ve lyst til at pe­ge på Es­b­jergs le­del­se, der si­den hans an­komst til klub­ben for godt to år si­den, har solgt den ene go­de spil­ler eft er den an­den, og som un­der­vejs har bå­de op- og ned­ju­ste­ret for­vent­nin­ger­ne til de sport­s­li­ge resultater. Han må ha­ve lyst til at gi­ve sin hold­ning til ken­de om de nye spil­le­re, der kun med få und­ta­gel­ser har le­vet op til de­res for­gæn­ge­res præ­sta­tio­ner. Han må ha­ve lyst til at si­ge, at han hav­de brug for tid, hvis Es­b­jergs fi lo­so­fi om, at suc­ces skul­le ba­se­re sig på hjem­mela­ve­de ta­len­ter, skul­le hol­de vand.

Men ind­til vi­de­re har han la­det Es­b­jerg- le­del­sen om at for­kla­re br­ud­det, som den ba­se­rer på svin­gen­de resultater i 2015 og kol­lap­set i søndagens kamp mod Sønderjyske som kul­mi­na­tio­nen. En for­kla­ring, der be­stemt er plau­si­bel, for kun Sil­ke­borg, der ryk­ke­de ned med et brag, kla­re­de sig dår­li­ge­re i 2015 end Es­b­jerg, og be­gyn­del­sen på eft er­å­ret med den øje­blik­ke­li­ge sid­ste­plads in­di­ke­rer ik­ke, at der er et ven­de­punkt på vej. Har Es­b­jerg- le­del­sen kig­get på po­ints­ta­ti­stik­ken, har den des­u­den kun­net kon­sta­te­re, at Ni­els Fre­de­rik­sen var den af de 12 Su­per­liga- træ­ne­re, der med 1,18 po­int hav­de det la­ve­ste snit af al­le. En sta­ti­stik, der in­klu­de­rer hans tid i Lyng­by, der rig­tig nok var en helt an­den, men som dog vi­ste, at han hel­ler ik­ke der var i stand til at ven­de en ned­t­ur.

NI­ELS FRE­DE­RIK­SEN ER

Ni­els Fre­de­rik­sen blev i går fy­ret fra po­sten som ch­eftræ­ner i Es­b­jerg pga. mang­len­de resultater.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.