For­ret­ten er ser­ve­ret

BT kan nu af­slø­re, hvem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­der i de­res op­vam­nings­kamp før ’ dan­sker­bra­get’

BT - - SPORTEN - BOK­SE­BRAG Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ David Leth Wil­li­ams

Ty­ske Team Sau­er­land har nu fun­det mod­stan­de­re til Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen, når de to bok­se­ri­va­ler 12. sep­tem­ber i Fre­de­riks­havn var­mer op til de­res ind­byr­des kamp i su­per­mel­lemvægt.

BT kan som det før­ste me­die af­slø­re nav­ne­ne på de to mod­stan­de­re, som de dan­ske bok­se­re skal op imod. Her mø­der Ru­dy Mar­kus­sen Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li ( 19 sej­re – her­af ni på kno­ck­out – seks ne­der­lag og to uaf­gjor­te) fra Ge­or­gi­en, mens Pa­tri­ck Ni­el­sen skal prø­ve kræf­ter med Sa­mir Santos Bar­bosa ( 36 sej­re – her­af 25 på kno­ck­out – 12 ne­der­lag og tre uaf­gjor­te) fra Bra­si­li­en.

For beg­ge dan­ske­res ved­kom­men­de er der dog ta­le om over­kom­me­lig mod­stand, så bå­de Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen må be­trag­tes som stor­fa­vo­rit­ter til at vin­de.

Tilbage i rin­gen

38- åri­ge Ru­dy Mar­kus­sen gør co­me­ba­ck i pro­fes­sio­nel boksning ef­ter ik­ke at ha­ve væ­ret i rin­gen i snart tre år.

Det ser den dan­ske ve­te­ran frem til, men mod­stan­de­ren, Ra­ma­zi Go­gi­chas­hvi­li, si­ger ham ik­ke så me­get.

» Jeg har det fint med, at det er ham, jeg skal mø­de. For mig er det en kamp, der skal vin­des, så vi kan kom­me vi­de­re til Pa­tri­ck- kam­pen, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen til BT.

Han har dog set sin kom­men­de mod­stan­der lidt an al­le­re­de.

Han har brugt som­me­ren på at træ­ne sig tilbage i top­form ef­ter bok­se­pau­sen. Og Ru­dy Mar­kus­sen for­ven­ter at væ­re i top­form, når han mø­der frem til Nor­dic Fight Night i Are­na Nord i Fre­de­riks­havn.

» Jeg har træ­net hårdt og kon­cen­tre­ret i to må­ne­der, så jeg er, hvor jeg skal væ­re. For mig har det ik­ke den store be­tyd­ning, hvem jeg skal mø­de over­ho­ve­det, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Ven­ter hård mod­stand

I den an­den lejr glæ­der den 24- åri­ge Al­bert­slund- bok­ser sig til, at som­me­ren bli­ver af­løst af en ny tur i rin­gen.

» Jeg glæ­der mig, og jeg sy­nes selv, at jeg har ta­get min træ­ning me­get se­ri­øst. Vi har fo­ku­se­ret på en mas­se nye ting, og jeg me­ner, at vi he­le ti­den op­gra­de­rer i kam­pe­ne, « si­ger Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Han spår, at kam­pen mod den 35- åri­ge bra­si­li­an­ske mod­stan­der bli­ver en hård om­gang.

» Jeg ser kam­pen som al­le an­dre. Det er hård mod­stand, og jeg ser ba­re frem til at kom­me i rin­gen igen, « si­ger Pa­tri­ck Ni­el­sen, der ik­ke læg­ger me­get i, at ri­va­len Ru­dy Mar­kus­sen og­så bok­ser ved sam­me stæv­ne.

» Det be­ty­der ik­ke så me­get, at jeg skal bok­se ved sam­me stæv­ne som Ru­dy. Jeg fo­ku­se­rer ba­re på mig selv. Min form kom­mer til at top­pe helt rig­tigt den­ne gang – om ik­ke an­det kom­mer den til at gø­re det til kam­pen mod Ru­dy, « si­ger Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Der er end­nu ik­ke sat hver­ken da­to el­ler lo­ka­tion på bok­se­bra­get mel­lem de to dan­ske su­per­mel­lemvæg­te­re, men alt ta­ler for, at det bli­ver et sted i København in­den årets ud­gang.

Bå­de Pa­tri­ck Ni­el­sen ( tv.) og Ru­dy Mar­kus­sen ( th.) har få­et sat navn på den mod­stan­der, de skal mø­de som op­varm­ning til det ind­byr­des op­gør 12. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.