’ IK­KE NO­GET P

Ni­cki Pe­der­sen for­try­der ik­ke, at han i we­e­ken­den end­nu en gang kom i klam­me­ri eft er et sam­men­stød. » Jeg er mig selv og vil ik­ke la­ve mig om, « si­ger han til BT

BT - - SPORTSAV8DANMARKS IS - VIL­JESTÆRK Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk Fo­to: Martin Syl­vest Andersen

Det er kun to må­ne­der si­den, at den dan­ske spe­edway- stjerne Ni­cki Pe­der­sen var op­pe at slås med ame­ri­ka­ne­ren Greg Han­co­ck på di­rek­te tv un­der en liga­match i Sve­ri­ge. Søn­dag var det så den pol­ske Torun- træ­ner Ja­cek Ga­jewski, der kom i klam­me­ri med den tem­pe­ra­ments­ful­de dan­sker i den pol­ske liga.

Det he­le ske­te, eft er at Pe­der­sen i en liga­match for pol­ske Lesz­no blev ude­luk­ket fra liga­mat­chen mod Torun for at ha­ve kørt ind i den au­stral­ske kø­rer Ja­son Doy­le.

Da han blev sendt tilbage til ryt­ter­går­den, stod Ga­jewski i dan­ske­rens bås og råb­te en ræk­ke pro­vo­ke­ren­de ord og spyt­te­de eft er Ni­cki Pe­der­sen, der gav igen ved at spar­ke og svin­ge sin hjelm mod ham. Iføl­ge Ni­cki Pe­der­sen var det den pol­ske træ­ner, der be­gynd­te sam­men­stø­det ved at væ­re pro­vo­ke­ren­de og over­fu­se ham.

Vil ik­ke gi­ve eft er

Det er ik­ke før­ste gang, at du er i ka­ram­bo­la­ge med folk. Har du en ten­dens til at væ­re lidt tem­pe­ra­ments­fuld?

» Ja, jeg har tem­pe­ra­ment, men jeg har og­så vun­det ufat­te­lig me­get igen­nem min kar­ri­e­re, og så kø­rer jeg hårdt. Men hvis man ik­ke går lidt over stre­gen, pas­se­rer man hel­ler al­drig mål­stre­gen. Når der op­står si­tu­a­tio­ner som den i we­e­ken­den, går jeg i for­svar, og jeg gi­der ik­ke gi­ve eft er. Det kom­mer jeg hel­ler al­drig til. Jeg kan kom­me i hånd­ge­mæng med an­dre men­ne­sker, men jeg har al­drig slå­et. Al­drig. «

Er det ik­ke ær­ger­ligt, at du ik­ke kan sty­re di­ne ag­gres­sio­ner? Kan du ik­ke ven­de ryg­gen til og gå væk?

» Jo, det kun­ne jeg nok godt, men jeg bli­ver og­så nødt til og si­ge, at nu er nok, nok. At folk kan kom­me og si­ge grim­me og pro­vo­ke­ren­de ver­ba­le ting, sy­nes jeg ik­ke er okay, og på et tids­punkt får man nok, selv om man er dybt pro­fes­sio­nel. Jeg er ik­ke et glans­bil­le­de. Jeg er mig selv og vil ik­ke la­ve mig om. Man bli­ver en sur ci­tron, når man bli­ver over­fal­det på den må­de. «

Hvor­dan har du det eft er epi­so­den?

» Jeg har det godt, når jeg kig­ger mig selv i spej­let, og det er det vig­tig­ste. Jeg er en per­son med ker­ne- kraft og stor per­son­lig­hed, og det er jeg hel­dig­vis stolt af. El­lers kun­ne jeg ik­ke væ­re i den sport, jeg er i dag. Og så har jeg en pas­sion til at æde mig selv op og en vil­je til at nå mi­ne mål. Og det har si­ne bump på vej­en, når der er nog­le for­an­drin­ger, som dem i aft es ( søn­dag, red.). «

Fuld sup­port

Er det ik­ke en ær­ger­lig form for om­ta­le, du får?

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Jeg har fuld sup­port fra al­le mi­ne sponso­rer, og der er ik­ke no­gen af mi­ne nær­me­ste ven­ner el­ler fa­mi­lie, der har sagt, at jeg skul­le slap­pe af. Så læn­ge der ik­ke er det, fort­sæt­ter jeg på den må­de, jeg har gjort ind­til vi­de­re og ny­der mit liv og mit ra­ce. Der er ik­ke no­get pis med mig, jeg si­ger tin­ge­ne, som jeg ser dem. Jeg la­ver selv­føl­ge­lig og­så fejl, men jeg skal og­så kun­ne for­sva­re mig, jeg er trods alt kun 1,68 me­ter høj. «

Hvor­dan har du det med, at Ja­cek Ga­jewski si­ger, at du har dår­lig sport­sånd?

» Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. Han skal kig­ge sig selv i spej­let og se på, hvor­dan hans eget hold kø­rer. Jeg sy­nes, han bli­ver dob­belt­moralsk, når han så træ­der ind i min bås. «

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.