NÆ­STE STOP M

’ Du­er ik­ke, væk,’ lød Chel­seas besked til Kevin De B sig et 500 mio. kr.- skift e til ri­va­ler­ne fra Man­che­st

BT - - TRANSFER- OVERBLIK - KLAS­SE­KØB Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Hen­rik Hvil­lum

Kevin De Bruy­ne nå­e­de kun ni kam­pe i Chel­sea- trøj­en, før han blev sendt vi­de­re til VfL Wol­fsburg. I dag for­try­der Lon­don- klub­ben nok, at man ik­ke hav­de me­re tå­l­mo­dig­hed med of­fen­siv­spil­le­ren.

I si­ne halvan­det år i Tys­kland har 24-åri­ge De Bruy­ne ta­get Bun­des­liga­en med storm. Sid­ste sæ­son slog han al­le re­kor­der, da han la­ve­de van­vit­ti­ge 21 as­sist i 34 kam­pe. Læg der­til 10 scor­in­ger, og du har en sta­ti­stik, som kun få kan mat­che. Hen­rik Hvil­lum, der til dag­ligt kom­men­te­rer tysk fod­bold hos Eu­rosport, er ik­ke overrasket over, at pri­sen på den un­ge bel­gi­er nu er nå­et op i den hal­ve mil­li­ard, som nor­malt tro­vær­di­ge Sky Sports i går meld­te, at Man­che­ster Ci­ty har budt.

» Jeg kan let­te­re for­stå, at Kevin De Bruy­ne er 500 mio. kr. værd end Ra­he­em Ster­ling, som Ci­ty køb­te tid­li­ge­re på sæ­so­nen. Når man la­ver så man­ge as­si­ster og spil­ler så for­mi­da­belt, som De Bruy­ne gjor­de i sid­ste sæ­son, er man ab­so­lut topklas­se. Han har le­ve­ret henover halvan­den sæ­son. Så det er ik­ke no­gen en­lig sva­le, « si­ger Hen­rik Hvil­lum og ud­dy­ber:

» Han er så­dan en spil­ler, du bygger et helt hold op om­kring. Det kan godt ske, at du har en god må­l­mand el­ler en ven­stre­ba­ck, der er bed­re end de an­dre. Men når du har en så god spil­ler som de Bruy­ne på en af de off en­si­ve plad­ser, er man al­le­re­de godt på vej mod suc­ces. Han er ba­re ren klas­se. «

Fejl af Chel­sea

Det lå el­lers ik­ke i kor­te­ne, at Kevin de Bruy­ne vil­le nå det ab­so­lut­te top­ni­veau, da han blev kas­se­ret i Chel­sea i 2014. Ev­ner­ne var in­gen i tvivl om, men det var, som om der mang­le­de no­get.

» Jeg tror, han var for ung til at slå igen­nem den­gang. Der var ik­ke tvivl om, at han kun­ne bli­ve god, men han var må­ske ik­ke mo­den nok. Men set i baks­pej­let er der da in­gen tvivl om, at Chel­sea la­ve­de en fejl, da de solg­te ham. De kun­ne godt ha­ve gi­vet ham græs un­der fød­der­ne ved at ud­le­je ham i en læn­ge­re pe­ri­o­de. Men de tro­e­de må­ske ik­ke, at han vil­le ud­vik­le sig så eks­plo­sivt. I dag kan vi så se, at de la­ve­de et fejl­s­køn, « si­ger Hen­rik Hvil­lum.

Men har Kevin De Bruy­ne så ev­ner­ne til at slå spil­le­re som Ra­he­em St e r l i n g , J e s ú s Na v a s , Sa m i r Nas­ri og Da v i d Silva af – el­ler vil han med et skift e en­de som en af de tal­ri­ge klass espil­le­re, hvis kar­ri­e­re går i stå på Ci­tys bænk? Hen­rik Hvil­lum er ik­ke i tvivl.

» Ke v i n De Bruy­ne kan gå di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen. Bun­des­liga­en er ik­ke no­gen Mi­ck­ey Mou­se-liga – og når sæt­ter ny as­sist- re­kord og har det top­ni­veau, som han har, er han og­så klar til de bed­ste hold i Pre­mi­er League. Han har få­et ek­stra er­fa­ring og har op­le­vet at ha­ve suc­ces. Det be­ty­der nok og­så, at han tror me­re på sig selv i dag. Og så har han nok frem for alt for no­get sult i for­hold til at be­vi­se, at han kan kla­re sig i Pre­mi­er League, eft er han fl op­pe­de sidst. «

» Det her er det næ­ste na­tur­li­ge skridt i hans kar­ri­e­re. Ci­ty er på et lidt hø­je­re ni­veau end Wol­fsburg. Så jeg kan helt sik­kert godt for­stå, at Kevin De Bruy­ne er in­ter­es­se­ret – plus han sik­kert får end­nu fl ere pen­ge. Det ene­ste men er, at han går fra at væ­re den alt­over­skyg­gen­de stjerne, til ba­re at væ­re én i mæng­den. Spørgs­må­let er, om han tør ta­ge den chan­ce. «

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015

Kevin De Bruy­ne i du­el med Arsenals Ja­ck Wils­he­re ( th.) vi en ven­skabs­kamp tid­li­ge­re på som­me­ren på Emira­tes Sta­dion. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.