Lun på Laud­rup?

Fransk avis næv­ner Mi­cha­el Laud­rup som kan­di­dat til det le­di­ge job som træ­ner for stor­klub­ben Olym­pique Mar­seil­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRAN­SKE FRI­STEL­SER Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk srkr@ sporten. dk

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Ik­ke en rygtemølle uden del­ta­gel­se af Mi­cha­el Laud­rup.

Den ar­bejds­lø­se dan­ske le­gen­de sæt­tes nu i for­bin­del­se med den fran­ske stor­klub Olym­pique Mar­seil­le, ef­ter klub­bens ar­gen­tin­ske træ­ner, Mar­ce­lo Bi­el­sa, sen­sa­tio­nelt sag­de op ef­ter lør­da­gens pre­mi­e­re­ne­der­lag mod Caen – an­gi­ve­ligt som føl­ge af ue­nig­he­der med præ­si­dent Vin­cent La­bru­ne.

’ Mi­cha­el Laud­rup igen fo­re­slå­et til Vin­cent La­bru­ne. Slet ik­ke fa­vo­rit, men man ved al­drig,’ skri­ver jour­na­li­sten Mat­hieu Gré­goi­re, der dæk­ker klub­ben for avi­sen Li­béra­tion, på Twit­ter.

Iføl­ge fle­re fran­ske me­di­er er fa­vo­rit­ten li­ge­le­des le­di­ge Jürgen Klopp, som ef­ter sid­ste sæ­son tak­ke­de af i ty­ske Borus­sia Dort­mund, og som Mar­seil­le-le­del­sen al­le­re­de skul­le ha­ve hen­vendt sig til.

Vil kun store klub­ber

Mi­cha­el Laud­rup har væ­ret le­dig på mar­ke­det, si­den han i ju­ni af­vi­ste at for­læn­ge kon­trak­ten med Qa­tar- klub­ben Lek­hwiya, som han el­lers før­te til bå­de mester­skab og po­kal­ti­tel. Her­hjem­me brin­ges den tid­li­ge­re as­si­stent­træ­ner for lands­hol­det kon­stant i spil som en op­lagt af­lø­ser for land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen, når han stop­per, men det først om et år.

51- åri­ge Mi­cha­el Laud­rup an­ty­de­de i fe­bru­ar, at han ik­ke har man­ge år tilbage af sin træ­n­er­kar­ri­e­re, og at han der­for ik­ke øn­sker at ta­ge et hvil­ket som helst job i lan­de som Eng­land el­ler Spa­ni­en, hvor han tid­li­ge­re har nydt suc­ces.

» Kun hvis det er en af de store klub­ber. Ja, jeg ved, det ly­der ar­ro­gant, at det skal væ­re en stor­klub, men som sagt har jeg prø­vet det an­det, « sag­de han til Po­li­ti­ken med hen­vis­ning til sin tid i Swan­sea, Ge­ta­fe og Mall­orca.

Præ­di­ka­tet ’ stor­klub’ pas­ser på Mar­seil­le, der ud over ni fran­ske mester­ska­ber og­så vandt Champions League i 1993. Klub­ben blev num­mer fi­re i sid­ste sæ­son og er der­med med i Eu­ro­pa League.

Af an­dre kan­di­da­ter næv­nes den tid­li­ge­re Na­po­li- og In­ter- træ­ner Wal­ter Ma­zza­ri, den fy­re­de hol­land­ske land­stræ­ner Guus Hid­dink og Laud­rups for­gæn­ger i Lek­hwiya, Eric Ge­rets.

Selv om Mi­cha­el Laud­rup

nu har væ­ret ar­bejds­løs si­den ju­ni, har klub­ber­ne ik­ke li­ge­frem stå­et i kø for

at til­knyt­te den dan­ske træ­ner. Men nu sæt­tes han i for­bin­del­se med Mar­seil­le.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.