’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Vik­tor Axel­sen i ak­tion mod tjek­ki­ske Pe­tr Koukal. Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Vik­tor Axel­sen

GOD DANSK VM- DAG

I var­me, in­do­ne­si­ske Ja­kar­ta blev VM i badminton ble­vet skudt i gang i går. Og dan­ske Vik­tor Axel­sen fik en god start på tur­ne­rin­gen, da han sik­kert gik vi­de­re til an­den run­de.

Det er al­tid lidt et tri­cky sted at spil­le her i Ja­kar­ta på grund af vin­den

Det ske­te ef­ter en sejr over Pe­tr Koukal fra Tjek­ki­et, der blev be­sej­ret i to sæt 21- 14, 21- 11. Dan­ske­ren var fa­vo­rit for­ud før, hvor Axel­sen er num­mer syv i ver­den, mens tjek­ken er pla­ce­ret 42 plad­ser un­der dan­ske­ren. Axel­sen vi­ste da og­så prø­ver på, hvor­for det for­hol­der sig så­dan.

Der skul­le dog ban­kes lidt rust af, in­den sej­ren kom i land. Tjek­ken var for­an tre gan­ge i før­ste sæt, men dan­ske­ren fik kæm­pet sig tilbage og vandt før­ste sæt 21- 14.

I an­det sæt var tjek­ken knæk­ket, og Axel­sen kun­ne træk­ke sej­ren i land uden de store an­stren­gel­ser.

Tri­cky sted at spil­le

Ud over at få gang i spil­let skul­le dan­ske­ren væn­ne sig til de var­me om­gi­vel­ser i Ja­kar­ta. Axel­sen har blandt an­det be­fun­det sig me­get i sau­na in­den tur­ne­rin­gen for at væn­ne krop­pen til de hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Og ud over he­den er der væ­sent­lig me­re vind i hal­len end an­dre ste­der på grund af ud­luft­nin­gen, der for­sø­ger at hol­de luft­fug­tig­he­den ne­de.

» Det er al­tid lidt et tri­cky sted at spil­le her i Ja­kar­ta på grund af vin­den, og der er nog­le hjør­ner, der er lidt svæ­re­re at spil­le end an­dre, men det sy­nes jeg, at jeg hånd­te­re­de ret godt. Jeg er glad for at gå vi­de­re for­holds­vist pro­blem- frit. Man kan godt mær­ke, at man sve­der en del me­re, end man gør der­hjem­me, men jeg har for­be­redt mig så godt, som jeg over­ho­ve­det kan. Og jeg er ri­me­lig godt ’ klædt på’ til var­men. Der skal drik­kes me­get og ind­ta­ges nog­le salt­tab­let­ter for at hol­de væ­ske­ba­lan­cen i or­den, « si­ger Axel­sen til BT.

En an­den fak­tor, der kom­mer til at fyl­de me­get for de del­ta­gen­de dan­ske­re, er den stø­jen­de kulis­se i hal­len. I Axel­sens kamp var der dog ik­ke så man­ge til­sku­e­re end­nu i før­ste run­de, men det for­ven­tes der at kom­me i lø­bet af tur­ne­rin­gen. Der­for har det dan­ske lands­hold træ­net med op­ta­get lyd fra en tid­li­ge­re VM- tur­ne­ring i Ja­kar­ta i bag­grun­den for at få det bedst mu­li­ge ind­tryk af, hvad der ven­ter.

Kjær­s­feldt og­så vi­de­re

Axel­sens sejr over Koukal kro­ne­de en flot dansk VMstart, da og­så Li­ne Kjær­s­feldt vandt 21- 18, 21- 10 i sin sing­le­kamp mod Chloe Ma­gee fra Ir­land.

» Det var fedt en­de­lig at spil­le. Nu har vi træ­net he­le som­me­ren til VM, og jeg har glæ­det mig helt vildt. Det er svært at spil­le, som man ger­ne vil he­r­in­de på grund af vin­den, men jeg for­må­e­de at sty­re det godt og bru­ge det som en for­del, og det stres­se­de min mod­stan­der. Jeg er glad og til­freds med min før­ste kamp og sejr, og jeg glæ­der mig til at spil­le tirs­dag ( i dag, red.), « si­ger Kjær­s­feldt til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.