Nej, kon­trol i ha­ver er nød­ven­dig

BT - - DEBAT - Skat­te­o­rd­fø­rer, SF LIS­BETH BECH POUL­SEN

NÅR EN VIRK­SOM­HED kom­mer ind på en pri­vat grund, så op­står der en ar­bejds­plads dér. Li­ge­som med al­le mu­li­ge an­dre ting må vi sik­re os, at der er or­dent­li­ge ar­bejds­for­hold i for­hold til sik­ker­hed, so­ci­al dum­ping, sort ar­bej­de osv. Der­for me­ner jeg, at der fort­sat skal væ­re en stikprø­ve­kon­trol – på sam­me må­de, som hvis du har en fø­de­va­re­virk­som­hed, hvor fø­de­va­re­kon­trol­len jo og­så kan kom­me og tjek­ke, at alt er, som det skal væ­re.

DET HAND­LER IK­KE om at tjek­ke op på pri­va­te folk, der har en en­tre­pri­se, men om dem de så har an­sat – om der er sik­ker­hed på ar­bejds­plad­sen osv. Det er en kon­trol af den virk­som­hed, man har an­sat, og ik­ke de per­so­ner, der bor der. Den kon­trol må selvsagt fo­re­gå på folks grun­de, for­di det er der, ar­bejds­plad­sen fl yt­ter ind.

DER SKAL SELV­FØL­GE­LIG væ­re en dis­kus­sion af, i hvor stort om­fang det skal væ­re, og hvor oft e der duk­ker myn­dig­he­der op, men det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Skat skal ha­ve en dom­mer­ken­del­se i de her til­fæl­de, for hvad skul­le dom­me­ren se på, når det net­op hand­ler om, at man ud­ta­ger nog­le ar­bejds­ta­ge­re til stikprø­ve­kon­trol?

VI HAR ET kæm­pe pro­blem med so­ci­al dum­ping. Vi mi­ster tu­sind­vis af ar­bejds­plad­ser, for­di der er nog­le, der un­der­be­ta­ler uden­land­ske hånd­vær­ke­re. Jeg mang­ler nog­le al­ter­na­ti­ver fra de bor­ger­li­ge, for de er ik­ke kom­met med et ene­ste for­slag i for­hold til at dæm­me op for den so­ci­a­le dum­ping, vi ser i byg­ge­ri­et og blandt nog­le hånd­værks­me­stre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.