De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Mor­ten Da­hlin Ft.- kan­di­dat ( V)

@ Mor­tenDa­hlin Hvad mon de au­to­no­me vil­le si­ge til, hvis man smadre­de de­res for­æl­des vil­la­ve­je i Gen­toft e? Pe­ter Lautrup- Lar­sen Kom­men­ta­tor, TV2

@ PLaut­rupLar­sen Hørt på Chri­sti­ans­borgs gan­ge: Hvor man­ge Ven­stre- folk skal til at skift e en el- pæ­re? In­gen. Alt er be­lyst. Erik Bjør­sted Che­f­a­na­ly­ti­ker i AE

@ EB_ AE Fast­frys­ning af ejen­doms­vær­diskat­ten øger ri­si­ko for bobler på bo­lig­mar­ke­det. Bri­ste­de bobler ko­ster job. Hans Sej­r­sen Ski­b­by, Horns­her­red

@ HansSej­r­sen Mo­nar­ki­et ska­ber ik­ke na­tio­nal sam­men­hængs­kraft ! Kan ik­ke kom­me i tan­ke om no­get me­re udansk end kon­ge­hu­set. Martin Vik­kel­sø Tech. sa­les ma­na­ger

@ MrVik­kel 35 ti­mers ar­bejds­u­ge for børn på 11 år – vel at mær­ke uden eft er­ve­der­lag? Hvad f.. er me­nin­gen, kæ­re po­li­ti­ke­re? Zeb Mei­er Watz HB- med­lem ( R)

@ ZebWatz Ufor­stå­e­ligt, at nog­le fø­ler be­hov for at smadre by­en og an­gri­be po­li­ti­et. Fly­ven­de bro­sten er dår­li­ge ar­gu­men­ter. Brug je­res ord. Mik­kel Bal­le­gaard Lands­for­mand i KU

@ MBal­le­gaard In­klu­sion i fol­ke­sko­len er øde­læg­gen­de for al­le ty per ele­ver. Vi bur­de der­for stop­pe in­klu­sio­nen og fi nde en an­den løs­ning. David Trads Kom­men­ta­tor

@ DavidTrads Ven­stres man­de- re­ge­ring har nu ud­pe­get 15 spin­dok­to­rer. Tre af dem er kvin­der. Linj­en er klar: mænd, mænd, mænd...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.