Ja, Skats magt er gå­et over ge­vind

BT - - DEBAT - Skat­te­o­rd­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve BRI­AN MIK­KEL­SEN

DET ER HELT grund­læg­gen­de, at man får genop­ret­tet til­li­den til Skat, og det skal ske ved, at man får ta­get no­get af de­res magt væk. Skat skal ik­ke ba­re kun­ne gå ind i folks ha­ver uden dom­mer­ken­del­se. Det er vig­tigt, at man kan sid­de i sin ha­ve, uden at Skat ba­re kan bra­se ind. Vi skal sør­ge for, at folk fø­ler sig an­stæn­digt og or­dent­ligt be­hand­let af Skat. Ens sag skal ik­ke afh æn­ge af, hvor­dan hver en­kelt skat­te­me­d­ar­bej­der ser på det.

HVIS SKAT HAR en be­styr­ket mi­stan­ke, så må de få en dom­mer­ken­del­se. Li­ge­som at po­li­ti­et ik­ke ba­re kan va­de di­rek­te ind i din ha­ve, så skal Skat hel­ler ik­ke kun­ne det. Po­li­ti­et har al­tid ad­gang, hvis de har en mi­stan­ke – ba­re de for­tæl­ler det til en dom­mer. Det sam­me må gæl­de for Skat.

EN KVIN­DE SKREV til mig på Fa­ce­book, at hun var kom­met hjem en eft er­mid­dag, og plud­se­lig stod der så to skat­te­me­d­ar­bej­de­re. De afh ør­te hen­de i hen­des ha­ve, mens na­bo­er­ne kun­ne hø­re det, og det end­te

med, at hun fi k et på­bud om, at der stod to tom­me co­l­afl asker og et stil­lads, der ik­ke var or­dent­ligt ta­get ned. Så­dan no­get er ho­ved­rysten­de for­kert, og det vi­ser, at Skat er gå­et over ge­vind.

JEG TROR HELT grund­læg­gen­de ik­ke, at folk vil sny­de. Som borgerlig tror jeg på, at folk er or­dent­li­ge men­ne­sker. Man skal bru­ge si­ne res­sour­cer på dem, der sny­der og er kor­rup­te og kri­mi­ni­el­le. Man skal ik­ke mistæn­ke­lig­gø­re al­le dan­ske­re, og det er den ind­gang, man skal ha­ve æn­dret hos Skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.