Hvor­når har du sidst tjek­ket din for­sik­ring?

BT - - DEBAT -

tet til hvil­ke sel­ska­bers po­li­cer. Og at det der­for kan vir­ke helt uover­sku­e­ligt at fi nde den rig­ti­ge ud­by­der. Og så er det let­test ba­re at hol­de ved det kend­te. DET ER DUMT, at vi som for­bru­ge­re ik­ke tæn­ker på os som det: for­bru­ge­re. Vi jag­ter ger­ne til­bud i su­per­mar­ke­der, når der skal hand­les hår­de hvi­de­va­rer el­ler kø­bes fe­rie. Så kom i gang med for­sik­rin­gen, for der er tu­sin­der af kro­ner at spa­re.

CHRI­STI­AN SAGILD, DI­REK­TØR i Top­dan­mark, for­tæl­ler i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke Bu­si­ness, at han for­ven­ter la­ve­re pri­ser på bil­for­sik­rin­ger, men at de øv­ri­ge pro­duk­ter ik­ke føl­ger med ned i pris. Og det på trods af, at bund­linj­en bug­ner. De enor­me over­skud, der ge­ne­re­res i dis­se år, kan ik­ke kun til­skri­ves fær­re storme og sik­re­re bi­ler. Næ, det hand­ler om, at vi som kun­der i bu­tik­ker­ne ik­ke stil­ler nok krav.

DET KUN­NE VÆ­RE et eft er­år­spro­jekt for man­ge fa­mi­li­er – ring til tre for­skel­li­ge for­sik­rings­sel­ska­ber og få et til­bud. Det kan me­get vel gi­ve råd til no­get, der er mar­kant sjove­re end for­sik­rings­præ­mi­er.

jas­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.