DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

For man­ge tu­sin­de dan­ske­re vil spørgs­må­let om, hvor­når man sidst har tjek­ket sin for­sik­ring, frem­kal­de en stør­re gransk­ning – for sa­gen er, at vi som for­bru­ge­re ik­ke er ret snu. For­sik­ring er ke­de­ligt – lidt i stil med pen­sion – så vi la­der det væ­re. Opkræv­nin­ger­ne bli­ver be­talt år eft er år, og­så selv om de sti­ger langt me­re end det ge­ne­rel­le pri­sin­deks, for­di vi som for­bru­ge­re stil­tien­de går med til det.

FOR­SIK­RINGS­SEL­SKA­BER­NE ER

FOR­STÅ­E­LIGT nok gla­de. De sco­rer mil­li­ar­der på de loy­a­le kun­der, der al­drig kun­ne fi nde på at ud­for­dre, om pri­ser­ne nu og­så er ret­fær­di­ge. For sa­gen er, at det er en min­dre jung­le at fi nde ud af, hvil­ke for­be­hold der er knyt-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.