Bon­dam: Få en ny mor­gen­ru­ti­ne

BT - - NYH ER - lots

For man­ge for­æl­dre er det især tryg­he­den, der er af­gø­ren­de for, at de kø­rer de­res børn i skole. Det vi­ser un­der­sø­gel­sen ’ Børns cy­kelva­ner’ fra Me­ga­fon sid­ste år, der blev la­vet for Cyk­list­for­bun­det og TrygFon­den.

Der­for skal der en stør­re og me­re sy­ste­ma­tisk ind­sats til, hvis fle­re sko­le­e­le­ver dag­ligt skal cyk­le i skole.

Iføl­ge Klaus Bon­dam, der er di­rek­tør i Cyk­list­for­bun­det, skal for­æl­dre­ne be­gyn­de at læ­re bar­net at be­gå sig i tra­fik­ken i tryg­ge og sik­re om­gi­vel­ser al­le­re­de fra to- tre års al­de­ren med gå- cyk­ler.

» I fa­mi­li­er­ne kan man med for­del se på, hvad det be­ty­der at stå 10 mi­nut­ter tid­li­ge­re op og der­med kun­ne cyk­le med bar­net i skole. Det er en ond cir­kel, der skal bry­des, for­di vi he­le ti­den får ita­le­sat, at tra­fik­ken er far­lig, « si­ger Klaus Bon­dam.

Han op­for­drer der­for al­le sko­le­e­le­ver­nes for­æl­dre til at han­ke op i sig selv og få ko­or­di­ne­ret mor­gen­ru­ti­ner­ne, så bør­ne­ne kan cyk­le til skole i ste­det for at bli­ve kørt af for­æl­dre­ne.

» Men der er og­så om­rå­der, hvor det ik­ke kan la­de sig gø­re. For ek­sem­pel hvor jeg bor i Ods­her­red. Dér har fle­re børn op til 12- 15 km til skole og det er selv­føl­ge­lig for langt, « ly­der det fra Cyk­list­for­bun­dets di­rek­tør.

Klaus Bon­dam vil ha­ve for­æl­dre­ne til at stå lidt tid­li­ge­re op om mor­ge­nen, så bør­ne­ne kan nå at cyk­le i skole.

Fo­to: Martin Bu­bant

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.