Tom­mel­finger­reg­ler

BT - - PRIVAT16 ØKONOMI - Kil­der: For­bru­ger­rå­det Tænk og uvil­di­graad. dk

Pak­ke­løs­nin­ger: Der kan væ­re sam­le­ra­bat og for­de­le at hen­te, hvis du kø­ber al­le di­ne for­sik­rin­ger hos sam­me sel­skab.

Sær­ligt for ind­bo­for­sik­rin­ger: Vis­se ty­per elek­tro­ni­ske ty­ve­ri­a­lar­mer kan ud­lø­se en ra­bat. Kon­takt dit for­sik­rings­sel­skab for at få op­lyst, hvil­ke alar­mer der er god­kendt.

Sær­ligt for rej­se­for­sik­rin­ger:

Man­ge har me­re end én rej­se­for­sik- ring, for­di de til­kø­ber den sam­men med rej­sen, selv­om man i for­vej­en er for­sik­ret via f. eks. sit kre­dit­kort og bank el­ler gen­nem ind­bo­for­sik­ring.

Hvis du væl­ger at skif­te sel­skab:

Flyt di­ne for­sik­rin­ger ved ud­gan­gen af en be­ta­lings­pe­ri­o­de, så du ik­ke be­ta­ler dob­belt­præ­mie. Of­test kan det nye sel­skab ord­ne det for­mel­le, men få det he­le på skrift, så der ik­ke op­står mis­for­stå- el­ser, og du står uden dæk­ning.

For­try­del­ses­ret: Det er fak­tisk mu­ligt at for­try­de et køb af for­sik­rin­ger ind­til 14 da­ge ef­ter, at du har mod­ta­get be­tin­gel­ser og op­lys­nin­ger om for­try­del­ses­ret fra for­sik­rings­sel­ska­bet. Det vil si­ge, at det og­så gæl­der, selv­om for­sik­ring­sti­den er star­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.