BIL­FOR­SIK­RING HOS DE TRE STØR­STE

BT - - PRIVATØKONOMI -

Kas­per Ri­is, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Tryg

» Der er fal­den­de pri­ser på bil­for­sik­rin­ger, og hos os er fal­det på tre- fi re pct. ale­ne ba­re det sid­ste år i for­hold til den nor­ma­le pris­ud­vik­ling. Det skyl­des fl ere, min­dre og me­re sik­re bi­ler og ge­ne­relt stør­re sik­ker­hed på ve­je­ne, det vil si­ge la­ve­re ri­si­ko, som ud­lø­ser en la­ve­re præ­mie. Et yder­li­ge­re fald vil af­hæn­ge af, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig – alt­så om dan­sker­ne fort­sat går eft er de små, sik­re bi­ler, og om kli­ma­et ud­vik­ler sig mod mil­de­re vin­tre. La­ve­re ri­si­ci vil kun­ne gi­ve la­ve­re pri­ser.

Erik Adri­an, pri­vat­kun­de­di­rek­tør i Top­Dan­mark:

» Vi har fak­tisk sæn­ket pri­sen på bil­for­sik­rin­ger ad fl ere om­gan­ge de se­ne­re år, men det ser fak­tisk mod­sat ud på hus- og ind­bof­ron­ten. Vi bli­ver ri­ge­re al­le sam­men og vi får fl ere vær­di­ful­de gen­stan­de, der kan stjæ­les, så på den front går det den mod­sat­te vej. Der er hel­ler ik­ke den sam­me po­li­ti­ske be­vå­gen­hed om­kring, hvor­dan vi sik­rer vo­res hu­se, for der er in­gen tvivl om, at hvis vi på langt sigt sør­ge­de for, at vo­res hu­se blev me­re sik­re, så kun­ne det æn­dre pri­sen. Vi har ik­ke li­ge så store krav til vo­res byg­ge­reg­le­men­ter, som vi har til at vo­res bi­ler skal væ­re sik­re. Men du kan fak­tisk gø­re no­get for at få bil­li­ge­re ind­bo­for­sik­ring ved at in­stal­le­re alarm, bed­re lå­se og sik­rings­bok­se. Så du kan ud­mær­ket gø­re en del selv for at ned­brin­ge den ri­si­ko, du be­ta­ler for. «

Mads Houe, pres­se­chef i Co­dan

» Jeg ved, at vi i lø­bet af de se­ne­ste år har sæn­ket vo­res mo­tor­præ­mi­er ad et par om­gan­ge, så for­sik­rings­pri­sen på f. eks. min­dre bi­ler er ble­vet bil­li­ge­re med et fald på me­re end 10 pct. i gen­nem­snit. Vi har kig­get på en lang ræk­ke fak­to­rer og har vur­de­ret, at det gav me­ning at sæt­te pri­ser­ne ned – på bag­grund af ulyk­kes­sta­ti­stik­ker og hvad de en­kel­te ska­der ko­ster.

Men jeg kan ik­ke spå om, præ­mi­en kom­mer til at gå op el­ler ned i den kom­men­de tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.