Pe­der­sen har gjort det før

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Det er langt­fra før­ste gang, at Ni­cki Pe­der­sen gør sig uhel­digt be­mær­ket i spe­edway- ver­de­nen. BT gi­ver her tre ek­semp­ler på Pe­der­sens ag­gres­si­ve ad­færd, der har bragt ham i fl ere op­he­de­de si­tu­a­tio­ner.

Til det sven­ske grand­prix i Må­lil­la i 2014 gik det helt galt for dan­ske­ren ( th.), der i se­mi­fi­na­len gik hårdt til sa­gen i jag­ten på en fi­na­le­plads. Han fik en dår­lig start på he­a­tet og sat­te alt ind for at gø­re det godt igen, og det be­tød, at han på vej­en kør­te nå­des­løst ind i slo­ven­ske Ma­tej Za­gar ( tv.). Slo­ve­ne­ren kvit­te­re­de med at slå ud ef­ter dan­ske­ren. Og hvad gjor­de Pe­der­sen så? Han spar­ke­de Za­gar i skrid­tet. Beg­ge kø­re­re fik en bø­de på 600 eu­ro Det er ik­ke kun uden­land­ske spe­edway­kø­re­re, der har få­et Ni­cki Pe­der­sens ag­gres­si­vi­tet at fø­le. Dan­ske Hans Andersen ( hvid hjelm) og Ni­cki Pe­der­sen ( gul hjelm) har i fle­re om­gang væ­ret i op­he­det in­fight, og de to er be­stemt ik­ke gla­de for hin­an­den. De har blandt an­det og­så kæm­pet om den sam­me me­ka­ni­ker. Tilbage i 2007 til grand­prixet i Par­ken ra­se­de Pe­der­sen over Andersen, som han men­te kør­te alt for hur­tigt. Og de to var op­pe at top­pes.

» Hans Andersen er en knal­lert. Der er åben­bart to led­nin­ger, der kort­slut­ter op­pe i hans ho­ved, når han kø­rer mod mig, « sag­de Pe­der­sen den­gang til Jyl­lands- Po­sten. I ju­ni kun­ne ame­ri­ka­ne­ren Greg Han­co­ck ik­ke kla­re det me­re. Han fik nok af Ni­cki Pe­der­sens ’ be­skid­te kør­sel’. Ef­ter en match i den sven­ske spe­edway­liga an­greb han dan­ske­ren og ka­ste­de ham vold­somt i jor­den, da han men­te, Pe­der­sen var skyld i hans styrt. Ef­ter­føl­gen­de und­skyld­te Han­co­ck i en lang be­skri­vel­se af, hvor­for han re­a­ge­re­de, som han gjor­de. Pe­der­sen hav­de trå­dt over stre­gen én gang for me­get. Og Han­co­ck på­pe­ge­de, at han ik­ke var den ene­ste med den hold­ning.

» Ni­cki er kom­met med man­ge be­skyld­nin­ger i pres­sen, men folk er nødt til at vi­de, hvor­dan han er. Han vil gø­re alt for at få en for­del, og det in­klu­de­rer og­så at ud­sæt­te an­dre ryt­te­re for fa­re. Vi ved, at Ni­cki kø­rer hårdt, vi ved, at han kan væ­re far­lig, men nok er nok. «

Slag i det slo­ven­ske skridt

De evi­ge op­gør mod Andersen

Da Han­co­ck fik nok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.