Ra­di­ka­le åb­ner for Irak- exit

Neds­lid­te fl yme­ka­ni­ke­re kan tvin­ge re­ge­rin­gen til at indstil­le kam­pen mod IS

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

De Ra­di­ka­le er pa­ra­te til at træk­ke de dan­ske F- 16kamp­fl y hjem fra Irak.

Tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard fryg­ter for de ud­send­te sol­da­ters sik­ker­hed, hvis mis­sio­nen for­læn­ges til ok­to­ber.

I sid­ste uge ud­send­te fl yme­ka­ni­ker­ne et nødråb til re­ge­rin­gen. På grund af mas­siv over­be­last­ning af bå­de mand­skab og ma­te­ri­el bad man om en pau­se i ope­ra­tio­nen.

» Min indstil­ling er, at hvis ik­ke vi kan gø­re det på for­svar­lig vis, bli­ver vi nødt til at træk­ke sol­da­ter­ne hjem og se, om vi kan bi­dra­ge på en an­den må­de, « si­ger Martin Li­de­gaard.

Neds­lid­te me­ka­ni­ke­re

Han er forun­dret over, at re­ge­rin­gen ik­ke er kom­met med et ud­spil end­nu, og vil af­ven­te og se, om re­ge­rin­gen kan lø­se pro­ble­met med de neds­lid­te me­ka­ni­ke­re.

» Vi er li­ge så op­ta­get, som man­ge an­dre par­ti­er, af at le­ve­re en ind­sats i kam­pen mod Is­la­misk Stat ( IS). Men hvor­dan vi gør det bedst, be­ror på, hvad vo­res al­li­an­ce­part­ne­re si­ger. Det er re­ge­rin­gens an­svar at kom­me med den analyse af si­tu­a­tio­nen. Den stol sad jeg selv i ind­til for to må­ne­der si­den. Det gør jeg ik­ke læn­ge­re, så du kan stille spørgs­må­let til for­svars­mi­ni­ste­ren, « si­ger han.

Men nu spør­ger jeg dig. Hæl­der du mest til at stop­pe mis­sio­nen?

» Hvis vi bli­ver bedt om at le­ve­re en fort­sat ind­sats, hvis det gi­ver me­ning, og hvis det er for­svar­ligt, er vi po­si­ti­ve. Men hvis vo­res sol­da­ter ik­ke kan hol­de til det, for at si­ge det li­geud, med den stand vo­res F- 16- fl y er i, vil vi da ik­ke stå her og fast­hol­de, at vi skal fort­sæt­te, « si­ger Martin Li­de­gaard.

La­vest mu­li­ge bud­get

Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve gav i valg­kam­pen ud­tryk for, at mis­sio­nen skal for­læn­ges. Dansk Fol­ke­par­ti vil sæt­te mis­sio­nen på pau­se.

De Ra­di­ka­le gav på par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i går ud­tryk for, at man er imod at hæ­ve for­svars­bud­get­tet. Ind­kø­bet af nye kamp­fl y til er­stat­ning for de for­æl­de­de F- 16- fl y skal hol­des på det la­vest mu­li­ge ni­veau.

Fo­to: Chri­sti­an Als

De dan­ske kamp­fly har ka­stet 411 bom­ber over Irak, si­den mis­sio­nen be­gynd­te i ok­to­ber sid­ste år. Men nu er de dan­ske fly­me­ka­ni­ke­re godt brug­te og træn­ger til en pau­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.