464 mis­sio­ner i Irak

BT - - NYHEDER - smo

Dan­marks mi­li­tæ­re bi­drag til kam­pen mod Is­la­misk Stat i Irak be­står af syv F16- kamp­fl y og op til 140 mand.

De tre fl y er i re­ser­ve, og li­ge nu er 90 mand ud­sendt. Man bi­dra­ger og­så med 20 stabs­per­so­nel, og hæ­ren har 120 mand i Irak til at rå­d­gi­ve de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker i skyd­ning, første­hjælp, fø­ring og stabs­ar­bej­de.

Des­u­den del­ta­ger et Hercu­les- trans­port­fl y med til­hø­ren­de be­sæt­ning i mis­sio­nen.

Si­den den før­ste mis­sion i ok­to­ber sid­ste år har man fl øjet 464 mis­sio­ner og an­vendt 411 bom­ber.

Det fol­ke­ret­li­ge grund­lag for det dan­ske bi­drag er et samtyk­ke fra Irak, op­ly­ser For­svars­mi­ni­ste­ri­et. Den iraki­ske re­ge­ring bad sid­ste år FN om as­si­stan­ce til at be­kæm­pe IS.

USA sty rer mis­sio­nen

Ind­sat­sen le­des af USA og har del­ta­gel­se af Stor­bri­tan­ni­en, Frankrig, Hol­land, Bel­gi­en, Au­stra­li­en, Ba­hrain, Jor­dan, Sau­di- Ara­bi­en, Emira­ter­ne, Qa­tar og Dan­mark.

I en op­da­te­ring ud­sendt i går op­ly­ser for­sva­ret, at de dan­ske fl y i den for­løb­ne uge har fl øjet 12 off en­si­ve mis­sio­ner og an­vendt 14 bom­ber. Man har del­ta­get i ope­ra­tio­ner i Ni­nawa- og Al An­bar­provin­ser­ne. Må­le­ne har væ­ret vå­ben­stil­lin­ger, byg­nin­ger og ma­te­ri­el an­vendt af IS.

For­sva­ret op­ly­ser al­drig om an­tal­let af dræb­te på fj en­dens si­de.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Martin Li­de­gaard, tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster, fryg­ter for de ud­send­te dan­ske sol­da­ters sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.