Ja, de diskri­mi­ne­rer fl ygt­nin­ge

Over­træ­der re­ge­rin­gens asyl­stram­nin­ger de in­ter­na­tio­na­le flygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner?

BT - - DEBAT - AN­DREAS KAMM

FNs FLYGT­NIN­GE­HØJ­KOM­MIS­SA­RI­AT, UNHCR,

kon­klu­de­rer i de­res hø­rings­svar li­ge ud ad lan­de­vej­en, at re­ge­rin­gens ind­greb ik­ke le­ver op til fl ygt­nin­ge­kon­ven­tio­nens be­stem­mel­ser, og det er jeg enig i. Det er en helt gal vej at gå. Det er især den ned­sat­te ydel­se, som ik­ke fl ug­ter med kon­ven­tio­nens pa­ra­graff er, som si­ger, at fl ygt­nin­ge, som kom­mer til et land og bli­ver an­er­kendt som fl ygt­nin­ge, i for­hold til so­ci­a­le ydel­ser skal be­hand­les, li­ge­som lan­dets

bor­ge­re i øv­rigt bli­ver be­hand­let.

PRO­BLE­MET ER, AT fl ygt­nin­ge­fa­mi­li­er nu får en me­get spink­le­re øko­no­mi. Det bli­ver van­ske­ligt for dem at fi nde en bo­lig, de kan be­ta­le, og at med­vir­ke i en stri­be ak­ti­vi­te­ter, som gav­ner in­te­gra­tio­nen. Bør­ne­ne kan ik­ke gå til fod­bold el­ler få sko­lema­den be­talt af for­æl­dre­ne, og det ska­der in­te­gra­tions­pro­ces­sen. Vi har den op­fat­tel­se i Dan­mark, at man skal væ­re del­ta­gen­de, ak­ti­ve og yden­de bor­ge­re – men det ko­ster jo pen­ge i et land som vo­res at væ­re det.

VI HAR NOR­MER for, hvad man skal ha­ve for at leve for­nuft igt, som gæl­der al­le os an­dre – kon­tant­hjælp, dag­pen­ge osv. Hvad får re­ge­rin­gen til at me­ne, at an­dre men­ne­sker i vo­res land, som er her ret­mæs­sigt, ik­ke har de sam­me le­veom­kost­nin­ger som du og jeg? Flygt­nin­ge­fa­mi­li­er vil bli­ve ramt hårdt af det her.

I MOD­SÆT­NING TIL stu­de­ren­de får fl ygt­nin­ge hver­ken ret­ten til at tje­ne nog­le ek­stra pen­ge, uden at de træk­kes i SU, el­ler til­læg, hvis de har børn. Så det er for­kert at kal­de den nye ydel­se til fl ygt­nin­ge for ’ SU- ni­veau’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.