Un­ge i et sek­te­risk mør­ke

BT - - DEBAT - jlu

Nør­re­bros ga­der bug­ner med fan­cy kæ­der, som ik­ke kom­mer for at bi­dra­ge til kvar­te­ret, men kun for at tje­ne pen­ge og er klar til at skri­de, li­ge så snart det ik­ke læn­ge­re kan be­ta­le sig. « SÅ­DAN SKRI­VER AK­TI­VIST­GRUP­PEN ’ Reclaim the Stre­ets’ i et åbent brev på mod­kraft . dk. Det kom­mer eft er we­e­ken­dens de­mon­stra­tion i den kø­ben­havn­ske by­del. En i øv­rigt ik­ke lov­ligt an­meldt de­mon­stra­tion, der end­te med hær­værk, som især gik ud over ban­ker, bu­tik­ker og ejen­doms­mæg­le­re. Og mo­lo­tovco­ck­tails mod po­li­ti­et. For­fat­ter­ne til bre­vet og ar­ran­gø­rer­ne bag de­mon­stra­tio­nen er som sæd­van­lig ano­ny­me. Vel­sag­tens for­di de­res ar­gu­men­ter er så tyn- de som det glas, by­de­lens lil­le, vol­de­li­ge, ek­stre­me ven­stre­fl øj for­nø­jer sig med at smadre. BT BE­SØG­TE MANDAG to af de ejen­doms­mæg­le­re, der hav­de få­et øde­lagt glas­fa­ca­den. Som beg­ge for­kla­re­de, hav­de de svært ved at gen­ken­de sig selv om store, on­de ka­pi­ta­li­ster, der ud­nyt­ter by­de­len. De er ba­re al­min­de­li­ge, hård­t­ar­bej­den­de for­ret­nings­folk. Som så man­ge an­dre på Nør­re­bro. DET GLÆ­DE­LI­GE OG gan­ske in­ter­es­san­te er de lo­ka­les re­ak­tion på de un­ges aso­ci­a­le ad­færd. Ad­skil­li­ge har skar­pt kom­men­te­ret bre­vet fra ’ Reclaim the Stre­ets’. En mand, hvis fa­mi­lie har le­vet i ge­ne­ra­tio­ner på Nør­re­bro, skri­ver, at det er op­tø­jer og hær­værk, der om no­get skræm­mer folk væk. En lo­kal SFer skri­ver, at de un­ge er helt skævt på den. Al­drig har Nør­re­bro rum­met så man­ge mu­lig­he­der for så man­ge. En tred­je skri­bent kon­sta­te­rer, at de un­ge be­fi nder sig i et sek­te­risk mør­ke. Det ly­der som en præ­cis iagt­ta­gel­se. DER KAN VÆ­RE man­ge go­de grun­de til at pro­teste­re over en by­ud­vik­ling. Det skal ba­re fo­re­gå uden brug af bro­sten. En lil­le grup­pe fat­ter det sta­dig ik­ke, men hel­dig­vis ser den ik­ke ud til at ha­ve stør­re op­bak­ning blandt de lo­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.