Nej, vi brem­ser ba­re strøm­men

BT - - DEBAT - AN­DREAS KAMM MARCUS KNUTH MARCUS KNUTH

VI VIL PRØ­VE at kon­trol­le­re, hvor man­ge asylan­sø­ge­re der il­le­galt sø­ger mod Dan­mark, og vi vil re­du­ce­re an­tal­let mar­kant. Vi er ue­ni­ge med UNHCR og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp i, at vi skul­le over­træ­de kon­ven­tio­ner­ne. Det var den sam­me trum­me­rum, vi var igen­nem, den­gang vi kom med start­hjæl­pen i 00er­ne. Det kom he­le vej­en til Hø­jeste­ret, der sag­de, at der ik­ke var no­get pro­blem. Det, vi kom­mer med nu, er en mo­der­ni­se­ret ver­sion af start­hjæl­pen.

OVEN I AT man kom­mer på SU­ni­veau de før­ste år i Dan­mark, hvis man ik­ke kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det – hvil­ket er det pri­mæ­re for­mål – så kan du og­så få en sprog­bonus. Det op­ve­jer de til­læg, som stu­de­ren­de kan få. In­te­gra­tionsy­del­sen har jo ik­ke til for­mål at un­der­støt­te folk på livslang ba­sis. Det er no­get, du skal væ­re på i en for­hå­bent­lig me­get kort pe­ri­o­de, mens du læ­rer dansk, og det skal gi­ve et stort in­ci­ta­ment til at kom­me ud på ar­bejds­mar­ke­det. Reg­ler­ne gæl­der for al­le, som ik­ke har bo­et i Dan­mark de sid­ste syv ud af ot­te år – så det er me­get klart en re­gel, som gæl­der al­le, in­klu­si­ve dan­ske­re, så der er ik­ke no­gen for­skel­s­be­hand­ling i det.

VI ØN­SKER AT hol­de os in­den for fl ygt­nin­ge­kon­ven­tio­ner­ne, for­di der er ri­ge­ligt med vir­ke­mid­ler in­den for kon­ven­tio­ner­ne, som gør, at vi kan fø­re en me­get me­get stram ud­læn­din­gepo­li­tik, hvor vi får brem­set helt op for asyl­til­strøm­nin­gen. Kig ba­re på Au­stra­li­en, som kø­rer en vir­ke­lig stram ud­læn­din­gepo­li­tik, el­ler Fin­land, som sid­ste år modt­og 150 sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, mens Dan­mark fi k over 7.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.