SUC­CES FOR PIA OG FOR PA­PE ’’

BT - - DEBAT -

V- re­ge­rin­gen har den for­del, at ’ den an­svar­li­ge ak­se’, som De Ra­di­ka­les for­mand Mor­ten Øster­gaard kal­der det, ger­ne vil for­hand­le, men det vil al­le de an­dre par­ti­er og­så, for el­lers forta­ber de sig i tå­ger­ne hos væl­ger­ne. Den af­gø­ren­de for­skel kan vi­se sig at væ­re: Vil man kun for­hand­le, el­ler vil man ind­gå aft aler. STØR­REL­SES­FOR­HOLD OG ROL­LER har for­an­dret sig mar­kant - og med dem og­så den må­le­stok, po­li­ti­ke­re og par­ti­er bli­ver må­lt på. Der er ty­de­lig­vis lagt for­skel­li­ge stra­te­gi­er i for­skel­li­ge par­ti­er. Det, der ska­ber suc­ces til Pia Kjær­s­gaard, er ik­ke det sam­me, som ska­ber suc­ces for Sø­ren Pa­pe.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil ger­ne la­ve aft aler med V- re­ge­rin­gen. De er de egent­li­ge magtspil­le­re på den po­li­ti­ske ba­ne li­ge nu. De vil ind­gå aft aler, der neut­ra­li­se­rer øm­me punk­ter ved et fæl­les an­svar, f. eks. om dag­pen­ge. Men i al­le øv­ri­ge for­hand­lin­ger skal det ko­ste en­ten Ven­stre el­ler Dansk Fol­ke­par­ti dyrt at ind­gå en aft ale, og der skal væ­re en klar S- sejr i al­le for­hand­lin­ger. Hvis de kan bru­ge den­ne valg­pe­ri­o­de til at pil­le glan­sen af DF el­ler ska­be splid mel­lem V og DF, så har de op­nå­et po­li­tisk suc­ces.

De Ra­di­ka­le får chan­cen for at be­vi­se en klas­sisk so­ci­al­li­be­ral til­gang over for en svig­ten­de væl­ger­ska­re. De vil ger­ne la­ve aft aler om alt. Men mest om re­for­mer af øko­no­mi­en. Det vil ik­ke gø­re dem no­get at bli­ve ue­ni­ge med V- re­ge­rin­gen om em­ner med et so­ci­alt til­snit el­ler en grøn pro­fi l. Men un­der­vejs vil de og­så blot­te ue­ni­ge­he­der med S.

Li­be­ral Al­li­an­ce vil ha­ve po­li­ti­ske resultater på ét el­ler fl ere af par­tiets fi re mær­kesa­ger. Par­ti­et har al­tid haft sin egen til­gang til det tak­ti­ske spil på Chri­sti­ans­borg, så det skal bli­ve in­ter­es­sant at se, hvor­dan de vil sik­re en suc­ces på den me­get præ­ci­se og smal­le ba­ne, de har teg­net for­an sig selv. DE KON­SER­VA­TI­VE HAR væ­ret i of­fent­lig grup­pe­te­ra­pi det me­ste af som­me­ren. Det har ført til in­ter­es­san­te ob­ser­va­tio­ner og er­ken­del­ser, men bund­linj­en er, at Ks brand er så slidt, at de først og frem­mest skal ha­ve for­kla­ret dan­sker­ne, hvad det­te land over­ho­ve­det skal bru­ge De Kon­ser­va­ti­ve til. Der­for har de klart stør­re in­ter­es­se i at ska­be pro­fi l end i at ska­be resultater ved for­hand­lings­bor­det.

SF har slik­ket sår­e­ne som­me­ren over, men nå­e­de da og­så li­ge at ind­gå en kon­tro­ver­si­el aft ale med re­ge­rin­gen om bo­lig- job- ord­nin­gen før som­mer. SF vil ger­ne væ­re de rø­de stem­mer - som ar­bej­der. Der­med skal der le­ve­res resultater ved for­hand­lings­bor­det. El­lers kan man li­ge så godt stem­me på an­dre rø­de par­ti­er. Men der­med ri­si­ke­rer de og­så at mi­ste pro­fi l for at op­nå resultater.

En­heds­li­sten får en fest med at de­fi ne­re sig selv op imod en ren Vre­ge­ring, re­ge­rin­gens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag, de rø­de fa­ri­sæ­e­re, som vil sæl­ge ud af ar­ve­søl­vet for at få et fi nger­aft ryk på en aft ale. Og Al­ter­na­ti­vet vil sik­kert net­wor­ke sig rundt på den gam­le borg. Per­son­li­ge re­la­tio­ner og ke­mi vil væ­re af­gø­ren­de i re­ge­rin­gens ar­bej­de med klas­sens nye dreng. TILBAGE STÅR DANSK Fol­ke­par­ti, som sand­syn­lig­vis vil få stor po­li­tisk ind­fl ydel­se, men og­så ev­ne at hol­de fast i en skarp pro­fi l. Der­med kan man fri­stes til at spå dem sik­ker suc­ces, men så en­kelt er det ik­ke, for på Chri­sti­ans­borg kan an­dre godt fl yt­te mål­stol­per­ne og på­berå­be sig sej­ren. Og fak­tum er, at DF i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de vil bli­ve må­lt på sin ev­ne til at fast­hol­de en væl­ger­til­slut­ning, som de fær­re­ste tror er kom­met for at bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.