Sy­nes du, at un­ge un­der 15 år skal kun­ne straff es, hvis de be­går kri­mi­na­li­tet?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.14 DET ER STA­DIG BØRN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.42 BØRN ER BØRN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.05 PRES­SEN MISFORTOLKER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.43 BLE­VET ME­RE KRI­MI­NEL­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 05.59

Nej

Mai- Britt Fri­mor

Bir­git Berg­løv

Ja

4.985 stem­mer på bt. dk

RØ­VE­RI SKAL STRAF­FES Hvis de be­går væb­net over­fald el­ler rø­ve­ri, er det ik­ke børn, men kri­mi­nel­le. De er sta­dig børn, der i så fald skal hjæl­pes på ret køl. Oft e lig­ger der om­sorgs­svigt bag kri­mi­na­li­te­ten, og dom­sto­le og straf vil kun brin­ge dem end­nu læn­ge­re ud på gli­de­ba­nen. Det er sna­re­re sta­bi­le voks­ne, an­er­ken­del­se og tryg­hed, den slags børn har brug for.

Glenn Lyn­ge Andersen

Børn har ret til at bli­ve be­hand­let som børn, og voks­ne har pligt til at op­fø­re sig som voks­ne, uan­set hvor­dan børn op­fø­rer sig.

Ma­ri­an­ne Him­mel­blå

Ven­stre har al­drig haft pla­ner om at sæt­te børn i fængsel. Det er en mis­for­tolk­ning fra pres­sens si­de. Ven­stre har der­i­mod et øn­ske om, at det skal ha­ve en kon­se­kvens, hvis man som min­dre­årig be­går no­get kri­mi­nelt.

Klaus Aa­gaard Mik­kel­sen

Kri­mi­na­li­te­ten, de un­ge la­ver, er me­get hår­de­re i dag, end den var for 20 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.