MISTÆNKT FOR SE­RI­E­MORD

Sy­geple­jer­ske sig­tet for nu fi­re drab og et drabs­for­søg på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@bt.dk

Er hun en kold­blo­dig se­ri­e­mor­der i hvid kit­tel el­ler en for­fulgt uskyl­dig­hed med en krid­hvid samvit­tig­hed?

Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster blev i går præ­sen­te­ret for beg­ge mu­lig­he­der, da hen­holds­vis an­kla­ger og for­sva­rer skul­le for­sø­ge at over­be­vi­se dom­me­ren om, hvor­vidt en 30- årig sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus fort­sat skul­le sid­de va­re­tægts­fængs­let el­ler løsla­des.

Hun var i for­vej­en sig­tet for tre drab og et drabs­for­søg på æl­dre pa­tien­ter un­der en skæb­nesvan­ger nat­te­vagt til 1. marts i år. Og ved rets­mø­det i går skær­pe­de po­li­ti­et sig­tel­sen, så den 30-åri­ge kvin­de nu og­så sig­tes for drab på end­nu en pa­tient - en 72- årig mand.

Han dø­de i marts 2012 hjer­te­stop som pa­tient på sy­ge­hu­set ef­ter at ha­ve få­et sprøjtet en dø­de­lig mæng­de mor­fin og ste­so­lid ind i sin krop, uden at det var læ­ge­ligt nød­ven­digt.

Præ­cis det sam­me ske­te ef­ter po­li­tiets op­fat­tel­se for mindst tre af de an­dre pa­tien­ter, som sy­geple­jer­sken iføl­ge sig­tel­sen slog ihjel i år el­ler for­søg­te at slå ihjel.

Kvin­den, der er mor til en min­dre­årig pi­ge, næg­ter sig skyl­dig i al­le de al­vor­li­ge sig­tel­ser.

Fle­re af hen­des kol­le­ger har un­der af­hø­rin­ger hos po­li­ti­et for­talt, hvor­dan de i lang tid in­den hen­des an­hol­del­se i år un­dre­de sig over, at der så of­te ind­traf hjer­te­stop og døds­fald blandt pa­tien­ter­ne, når hun hav­de vagt. Fle­re var li­ge­frem af den op­fat­tel­se, at hun slog pa­tien­ter ihjel - uden at der dog til­sy­ne­la­den­de blev slå­et alarm til hver­ken sy­ge­hu­set el­ler po­li­ti­et.

Løb tør for blå ’ tå- sed­ler’

På et tids­punkt ske­te døds­fal­de­ne så hur­tigt, at af­de­lin­gen iføl­ge en af sy­geple­jer­skens kol­le­ger li­ge­frem løb tør for de blå ’ tå- sed­ler’, der blev sat på de dø­de pa­tien­ters fød­der. Her fo­re­tog kol­le­ger­ne på egen hånd en op­tæl­ling af, hvor man­ge døds­fald der var sket på den nu sig­te­de kvin­des vag­ter. Det dre­je­de sig an­gi­ve­ligt om 22 på halvan­det år.

Ef­ter­for­sker 10 pa­tientsa­ger I ef­ter­forsk­nin­gen har po­li­ti­et nu søgt hjælp hos sta­ti­sti­ke­re for at få en vi­den­ska­be­lig vur­de­ring af sam­men­hæn­gen mel­lem hen­des vagtske­ma og døds­tids­punk­ter for fle­re hund­re­de pa­tien­ter på de to af­de­lin­ger på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, hvor hun har ar­bej­det i åre­ne 2009- 2015.

» Det er mar­kant, at de år, hvor hun ar­bej­de­de på af­de­lin­gen, ske­te der næ­sten dob­belt så man­ge døds­fald. Det kan man jo ik­ke ba­re se bort fra, « fastslog an­kla­ger Je­a­net­te W. Andersen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti i sin be­grun­del­se for, at sy­geple­jer­sken fort­sat skal væ­re bag trem­mer.

Ud­over de fi­re drab og et drabs­for­søg, som sy­geple­jer­sken al­le­re­de er sig­tet for, ef­ter­for­sker po­li­ti­et må­l­ret­tet 10 kon­kre­te pa­tientsa­ger. I nog­le af dem over­le­ve­de pa­tien­ter­ne, men bl. a. for et års tid si­den dø­de en pa­tient un­der om­stæn­dig­he­der, som po­li­ti­et har mi­stan­ke om kan skyl­des en for­bry­del­se fra den 30- åri­ge sy­geple­jer­skes si­de.

Kvin­dens for­sva­rer, ad­vo­kat Jør­gen Lange, ef­ter­ly­ste i ret­ten et ene­ste hånd­fast be­vis i sa­gen. Han me­ner, at kvin­den er of­fer for ’ fnid­der og slad­der’ fra si­ne kol­le­gers si­de.

’’ Det er mar­kant, at de år, hvor hun ar­bej­de­de på af­de­lin­gen, ske­te der næ­sten dob­belt så man­ge døds­fald. Det kan man jo ik­ke ba­re se bort fra Je­a­net­te W. Andersen, an­kla­ger fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti

An­kla­ger Je­a­net­te Win­centz Andersen for­an Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster i for­bin­del­se med sa­gen om mu­li­ge drab be­gå­et af en 30- årig sy­geple­jer­ske på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.