Af­slø­ret af kol­le­ga

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@bt.dk

En kol­le­ga til den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske hav­de i for­vej­en kraftig mi­stan­ke til hen­de for at stå bag fle­re pa­tien­ters død, da hun iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se en tid­lig mor­gen­ti­me 1. marts i år af­slø­re­de hen­de på fersk ger­ning un­der et drabs­for­søg på en 73- årig kvin­de­lig pa­tient.

Det kom frem i går ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster.

På den fa­ta­le nat­te­vagt var tre pa­tien­ter i for­vej­en dø­de - kl. 20.35, 20.37 og kl. 23.30. Da den 30- åri­ges kol­le­ga om­kring kl. 04 så hen­de kom­me gå­en­de ned ad gan­gen og gå ind til den 73- åri­ge pa­tient, der var ble­vet ind­lagt sam­me for­mid­dag, be­slut­te­de hun sig for at føl­ge ef­ter.

Gen­nem en glas­ru­de i dø­ren kun­ne hun se sy­geple­jer­sken stå bø­jet ind over pa­tien­tens seng og fi­f­le med et drop i hen­des hånd, og da hun gik ind på stu­en og spurg­te, om der var no­get, hun kun­ne hjæl­pe med, blev sy­geple­jer­sken an­gi­ve­ligt no­get for­fjam­sket og for­søg­te at gem­me to 20 ml- sprøjter un­der sin ene arm. Død­sens­far­lig kon­cen­tra­tion Kort ef­ter fik pa­tien­ten hjer­te­stop, men det lyk­ke­des at genop­li­ve hen­de, så hun i dag sta­dig le­ver.

Tre blod­prø­ver fra pa­tien­ten tid­li­ge­re på da­gen og nat­ten har ef­ter­føl­gen­de vist sig ik­ke at in­de­hol­de spor af stof­fer­ne mor­fin, ste­so­lid el­ler cord­a­ro­ne, men det gjor­de en blod­prø­ve, der blev ud­ta­get ef­ter hjer­te­stop­pet. Iføl­ge ret­ske­mi­ker­ne end­da i død­sens­far­lig kon­cen­tra­tion.

To an­dre kol­le­ger har se­ne­re til po­li­ti­et for­talt, at den 30- åri­ge kort før epi­so­den hav­de hen­tet cord­a­ro­ne, li­ge før hjer­te­stop­pet ind­traf.

Over for en dom­mer i Østre Lands­ret har den 30-åri­ge ved en kæ­re af fængs­ling­s­ken­del­sen tid­li­ge­re op­lyst, at hun hen­te­de stoff et, for­di en navn­gi­ven læ­ge hav­de bedt hen­de om det. Det har den på­gæl­den­de læ­ge si­den af­vist over for po­li­ti­et som » di­rek­te for­kert « , op­ly­ste an­kla­ge­ren i går un­der sin gen­nem­gang af sa­gen.

An­dre af sy­geple­jer­skens kol­le­ger har til po­li­ti­et for- talt, at hun op­t­rå­d­te selv­prom­ove­ren­de og ned­gø­ren­de over for an­dre. Selv læ­ger­nes fag­li­ge kun­nen gav hun an­gi­ve­ligt ik­ke me­get for. En kol­le­ga ud­tryk­te det li­ge­frem så­dan, at ’ kni­ve­ne ik­ke læn­ge­re var frem­me’ på af­de­lin­gen, eft er at den nu 30-åri­ge sy­geple­jer­ske fl yt­te­de til en an­den af­de­ling.

Hun næg­ter sig skyl­dig i samt­li­ge sig­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.