Vil fin­de mo­ti­vet i ame­ri­kansk rap­port

An­kla­ge­ren hen­ter in­spira­tion til sig­tel­se mod sy­geple­jer­ske i vi­den­skablig af­hand­ling

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

DRAB PÅ JOB­BET

I sa­gen om den drabs­sig­te­de kvin­de­li­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, som er sig­tet for fi­re drab og et drabs­for­søg på pa­tien­ter, har an­kla­ge­ren i sa­gen Je­a­net­te Win­centz Andersen valgt at hen­te in­spira­tion fra en ame­ri­kansk un­der­sø­gel­se. Det sker, for at kom­me nær­me­re et mu­ligt mo­tiv i sa­gen.

Dra­be­ne og drabs­for­sø­get skal an­gi­ve­ligt ha­ve fun­det sted, mens den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske har væ­ret på ar­bej­de. Ef­ter tirs­da­gens rets­mø­de i sa­gen for­tæl­ler an­kla­ger i sags­be­hand­lin­gen for evt. at kom­me nær­me­re et mo­tiv.

» Ens før­ste tan­ke vil væ­re, at det kan en sy­geple­jer­ske ik­ke fin­de på. Men kort ef­ter hen­des va­re­tægts­fængs­ling læ­ste jeg en ar­ti­kel i Ber­ling­s­ke, som net­op hand­le­de om sy­geple­jer­sker - bå­de mand­li­ge og kvin­de­li­ge - der slog pa­tien­ter ihjel. Iføl­ge af­hand­lin­gen er det fak­tisk ret al­min­de­ligt ud fra for­skel­li­ge mo­ti­ver, og den af­hand­ling er jeg nødt til at læ­se, « si­ger an­kla­ge­ren med hen­vis­ning til den ame­ri­kan­ske rap­port ’ Se­ri­al Mur­der by He­alt­hca­re Pro­fes­sio­nals’ fra 2006.

Dømt for drab

Rap­por­ten er la­vet af det ame­ri­kan­ske tids­skrift ’ Jour­nal of Foren­sic Sci­en­ces’. For­fat­ter­ne bag har ana­ly­se­ret sa­ger, hvor sund­heds­per­so- fra 1970 og helt frem til 2006. Om­kring halv­de­len af sa­ger­ne i rap­por­ten stam­mer fra Eu­ro­pa. ak­tiv døds­hjælp. I alt er 54 per­so­ner fra un­der­sø­gel­sen ble­vet dømt for 317 mord, mens 2113 pa­tien­ter er dø­de un­der mistæn­ke­li­ge om­stæn­dig­he­der, mens de har væ­ret i de døm­tes va­re­tægt.

Sy­geple­jer­sker står bag 86 pro­cent af de un­der­søg­te sa­ger. Rap­por­ten slår fast, at der kun i me­get få til­fæl­de lig­ger øko­no­mi­ske mo­ti­ver bag for-

ONS­DAG 12. AU­GUST 2015 bry­del­ser­ne. Un­der­sø­gel­sen pe­ger i ste­det på, at fle­re af de døm­te har op­nå­et ’ per­son­lig til­freds­stil­lel­se’ ved de­res hand­lin­ger.

Mün­chau­sen by proxy

Fle­re har ud­vist symp­to­mer på den psy­ki­ske syg­dom ’ Mün­chau­sen by proxy’. Syg­dom­men fin­des ty­pisk hos for­æl­dre, som med vil­je på- fø­rer de­res børn ska­de, of­te i et des­pe­rat for­søg på at op­nå op­mærk­som­hed.

I ret­ten blev det i går be­slut­tet, at den drabs­sig­te­de dan­ske sy­geple­jer­ske skal ha­ve for­læn­get sin va­re­tægts­fængs­ling frem til 8. sep­tem­ber. Den sig­te­de har væ­ret va­re­tægts­fængs­let si­den marts må­ned i år.

An­kla­ger Je­a­net­te Win­centz Andersen for­tæl­ler BT, at hun har valgt at ind­dra­ge en ame­ri­kansk rap­port i sags­be­hand­lin­gen for evt. at kom­me nær­me­re et mo­tiv.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.