Bizar­re mo­ti­ver bag drab på pa­tien­ter

BT - - NYHEDER - Jes­per Chri­sti­an­sen jchr@ bt. dk

AN­DRE SA­GER

Iføl­ge rap­por­ten ’ Se­ri­al Mur­der by He­alt­hca­re Pro­fes­sio­nals’ er ind­sprøjt­nin­ger, kvæl­ning og for­gift­ning de fo­re­truk­ne me­to­der i sa­ger, hvor sy­geple­jer­sker og an­det sund­heds­per­so­na­le er ble­vet dømt for drab på de­res pa­tien­ter.

Men mo­ti­ver­ne bag de en­kel­te for­bry­del­ser er me­re mang­fol­di­ge. Benja­min Ge­en, en mand­lig sy­geple­jer­ske fra Eng­land, skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve frem­kaldt ’ al­vor­ligt ån­de­dræts­be­svær’ hos si­ne pa­tien­ter, blot for at han bag­ef­ter kun­ne få et adre­na­linki­ck ved at genop­li­ve dem. Be­ho­vet for spæn­ding ko­ste­de to pa­tien­ter li­vet, og Benja­min Ge­en blev se­ne­re idømt 30 års fængsel.

Pa­tien­ter var for ’ kræ­ven­de’

An­dre pa­tien­ter har måt­tet la­de li­vet, blot for­di en ame­ri­kansk sy­geple­jer­ske, Or­vil­le Lynn Ma­jors, fandt dem sær­ligt ’ ir­ri­te­ren­de’ el­ler ’ kræ­ven­de’. En kol­le­ga hæv­de­de, at hun var ban­ge for at hol­de frokost­pau­se, for­di hun der­med over­lod si­ne pa­tien­ter i Or­vil­le Lynn Ma­jors’ va­re­tægt.

Mang­le­de sen­ge­plad­ser

Han blev se­ne­re dømt for seks drab, men mistænkt for at ha­ve he­le 130 pa­tien­ters liv på samvit­tig­he­den. Hans be­hov for at ’ slip­pe af’ med be­svær­li­ge pa­tien­ter ko­ste­de ham ef­ter­føl­gen­de 360 år bag trem­mer.

Bar­ba­ra Sa­lis­bury føl­te sig så stres­set over mang­len­de sen­ge­plad- ser på sin af­de­ling, at hun blev dømt for mord­for­søg på to pa­tien­ter.

Sy­geple­jer­sken Kri­sten Gil­bert blev dømt for fi­re drab. Hun forgiftede si­ne pa­tien­ter, for­di hun vil­le ha­ve op­mærk­som­hed fra en af ho­spi­ta­lets sik­ker­heds­vag­ter, som hun hav­de en af­fæ­re med.

Sik­ker­heds­per­so­na­let blev al­tid til­kaldt i for­bin­del­se med døds­fald, og der­for blev pa­tien­ter­ne kun for­gif­tet, når hen­des ’ flirt’ var på ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.