Ja­lou­si før­te til dø­den

Over­le­ven­de mand måt­te fl yg­te for li­vet ud ad vin­due

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

JA­LOU­SI­DRA­MA

Et dø­de­ligt skud­dra­ma i den midtjy­ske lands­by Vor­god- Bar­de ved Vi­de­bæk vest for Her­ning trak helt bog­sta­ve­ligt et langt blod­spor eft er sig, da der nat­ten til tirs­dag kort eft er klok­ken 03: 30 var ble­vet aff yret to skud og an­vendt kniv i et hus på Tor­ve­ga­de li­ge bag kir­ken i den lil­le by.

Hu­sets be­bo­er, en 48- årig mand, måt­te eft er at væ­re ble­vet ramt af hag­le­ne fra et over­sa­vet jagt­ge­vær i ar­men og hoft en fl yg­te for sit liv ud gen­nem et vin­due, hvor­eft er det lyk­ke­des ham at kom­me væk fra ste­det og un­der­vejs led et be­trag­te- ligt blod­tab he­le vej­en op ad Tor­ve­ga­de.

Dol­ke­de eks- kæ­re­ste

Kvin­den, 46, der li­ge­som sin mand­li­ge kæ­re­ste over­le­ve­de dra­ma­et, hop­pe­de i mod­sæt­ning til ham ik­ke ud gen­nem det åben­stå­en­de vin­due i hus­gav­len men fi k søgt ly et an­det sted, eft er hun var ble­vet over­fal­det og snit­tet med en dolk.

Den tred­je im­pli­ce­re­de i dra­ma­et, en 50- årig mand fra Her­ning- kan­ten, var kvin­dens tid­li­ge­re kæ­re­ste. Han op­søg­te hen­de og hen­des nye kæ­re­ste sent nat­ten til tirs­dag og gik må­l­ret­tet eft er dem i sove­væ­rel­set an­gi­ve­ligt på grund af vold­som ja­lou­si over, at kvin­den var gå­et fra ham og nu er sam­men med den 48- åri­ge.

Skød sig selv

Men dra­ma­et fi k den vær­ste ud­gang for ger­nings­man­den selv, idet han eft er drabs­for­sø­ge­ne end­te med at gå i dø­den for egen hånd.

I før­ste om­gang var Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti yderst spar­som­me med op­lys­nin­ger i sa­gen, men eft er at de to over­le­ven­de var ble­vet afh ørt, og de man­ge frem­mød­te kri­mi­nal­tek­ni­ke­re hav­de ar­bej­det på og om­kring ger­nings­ste­det gen­nem nog­le ti­mer, stod det eft er­hån­den klart, at der var ta­le om et ja­lou­si­dra­ma, som alt­så ulyk­ke­lig­vis fi k dø­de­lig ud­gang.

» Den 46- åri­ge kvin­de og den 48- åri­ge mand sov i sove­væ­rel­set i hu­set i Vor­god, hvor den 50- åri­ge mand fra Her­ning om­kring klok­ken 03.40 træng­te ind. Han med­brag­te en dolk og et over­sa­vet jagt­ge­vær og af­gav et skud mod den 48- åri­ge mand. Han blev ramt på hoft e og arm, men al­li­ge­vel lyk­ke­des det ham at fl yg­te over til en be­kendt, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ole Hen­rik­sen.

» Kort eft er kun­ne vid­ner hø­re, at der blev af­gi­vet skud in­de i hu­set. Eft er­føl­gen­de fandt po­li­ti­et den 50- åri­ge død in­den­for. Det er po­li­tiets op­fat­tel­se, at den 50- åri­ge – eft er at ha­ve skudt mod den 48- åri­ge mand og på­ført den 46- åri­ge kvin­de kniv­stik – har be­gå­et selv­mord, « si­ger han vi­de­re.

To hold kri­mi­nal­tek­ni­ke­re, et stort an­tal uni­for­me­re­de be­tjen­te og en rets­me­di­ci­ner ar­bej­de­de i ti­me­vis i og om­kring det lil­le hus.

Og­så bal­li­sti­ske eks­per­ter, som blev til­kaldt fra København, ar­bej­de­de i gul­stensvil­la­en, hvis vin­du­eskarm i gav­len hav­de ty­de­li­ge blod­spor eft er den 48- åri­ges fl ugt for li­vet.

Mens fl ere af de man­ge kri­mi­nal­tek­ni­ke­re var i gang med ar­bej­det in­de i hu­set, var an­dre i fuld sving med at nær­stu­de­re aff al­det i en stor skral­des­pand uden­for for at le­de eft er fl ere mu­li­ge tek­ni­ske spor for fuldt og helt at kun­ne do­ku­men­te­re sa­gen.

Klok­ken 14.15, eft er man­ge ti­mers ar­bej­de bag en om­fat­ten­de af­spær­ring af om­rå­det, an­kom rust­vog­nen og hen­te­de li­get af den 50- åri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.