Vil ik­ke øge sik­ker­hed

BT - - NYHEDER -

SIK­KER­HED

Knivdra­bet på en 55- årig kvin­de og hen­des 28- åri­ge søn i en Ikea i Sve­ri­ge mandag får ik­ke Ikea i Dan­mark til at øge sik­ker­he­den.

Pres­se­chef for Ikea i Dan­mark Ti­na Lind­harth for­kla­rer, at selv om det, som er sket i Sve­ri­ge, er fryg­te­ligt, er der in­gen grund til at tro, at no­get lig­nen­de sker i Dan­mark, og hen­vi­ser til det sven­ske po­li­tis be­skri­vel­se af dra­be­ne som en ’ van­vit­tig hæn­del­se’.

Dog er al­le sik­ker­heds­pro­ce­du­rer for en sik­ker­heds skyld ble­vet gen­nem­gå­et, for­tæl­ler Ti­na Lind­harth:

» Vo­res kun­der og vo­res me­d­ar­bej­de­res sik­ker­hed har al­tid før­ste og hø­je­ste pri­o­ri­tet. Så det, vi har gjort, er, at vi har gen­nem­gå­et al­le vo­res in­ter­ne ru­ti­ner og pro­ce­du­rer og sik­ret os, at de al­le sam­men fungerer 100 pro­cent. Men nej, med den vi­den, vi har li­ge nu, har vi ik­ke fun­det det nød­ven­digt at sæt­te ek­stra vag­ter el­ler an­det øget be­red­skab ind, « si­ger hun.

Eft er dra­be­ne i Ikea i Västerås har man i de sven­ske Ikea- va­re­hu­se valgt at til­kal­de ek­stra sik­ker­heds­folk, og Ikea i Nor­ge har sat fo­kus på at øge sik­ker­he­den i de nor­ske va­re­hu­se.

To an­holdt

Det sven­ske po­li­ti har an­holdt to mænd for dra­be­ne. En af de to mænd er selv kri­tisk sår­et, men det vi­des ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt, hvor­dan han er kom­met til ska­de.

BNB

Ja­lou­si er år­sag til dra­ma­et i Vor­god vest for Her­ning. Ef­ter for­søg på at dræ­be en 48- årig mand og sin egen eks­kæ­re­ste ret­te­de den 50- åri­ge mand det over­sa­ve­de jagt­ge­vær mod sig selv og tryk­ke­de af.

Fo­to: Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.