Pan­dora i vild vækst

BT - - NYHEDER - Post- ho­li­day- blu­es,

Eft er en fe­rie i ko­lo­ni­ha­ven el­ler un­der Sy­dens sol skul­le man tro, at dan­sker­ne var fyldt med ener­gi og po­si­ti­ve tan­ker.

Men en tred­je­del af dan­sker­ne – 32 pro­cent – sva­rer i en ny be­folk­nings­un­der­sø­gel­se fra rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Mo­mon­do ja til, at de har op­le­vet af fø­le sig ’ tri­ste, ned­tryk­te el­ler de­pri­me­re­de’ eft er en fe­rie, når hver­da­gen kal­der igen.

» Vo­res un­der­sø­gel­se vi­ser, at dan­sker­ne har svært ved at kom­me tilbage fra ferien. Man­ge dan­ske­re fø­ler sig de­pri­me­re­de, når de ven­der tilbage til de­res job, selv om man har den

Den dan­ske smyk­ke­kon­cern Pan­dora vi­ser end­nu en gang im­po­ne­ren­de vækst i he­le ver­den. Pan­dora le­ve­rer et stærkt regn­skab i an­det kvar­tal og opju­ste­rer for­vent­nin­ger­ne til helåret, så kon­cer­nen nu for­ven­ter en om­sæt­ning på he­le 16 mia. kr. i ste­det for 15 mia. kr.

Det er åb­nin­gen af nye bu­tik­ker, som får Pan­dora til at tro på på mu­lig­he­den for at sæl­ge smyk­ker for en mia. kr. me­re end for­ven­tet. Kon­cer­nen har nu 375 nye kon­cept­bu­tik­ker i år mod tid­li­ge­re 325.

Især kvin­der­ne i Mo­mon­dos un­der­sø­gel­se har svært ved at kom­me ud af hæn­ge­køj­en igen – men te­e­na­ger­ne ta­ger det hel­ler ik­ke pænt. Ar­kiv­fo­to. Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.