Nap en BMW- el­bil og be­tal med Rej­se­kor­tet

BT - - NYHEDER -

DE­LE­BIL

Et nyt de­le­bils­kon­cept bli­ver i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber rul­let ud over

he­le København.

Det er bus- og togsel­ska­bet Ar­ri­va, der i sam­ar­bej­de med bl. a. E. ON og BMW gør klar til at sen­de 400 el­bi­ler ud i ho- vedsta­dens ga­der, skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Flå­den be­stå­en­de af BMWs i3- mo­del bli­ver gjort til­gæn­ge­lig gen­nem BMWs ek­si­ste­rin­de DriveNow- plat­form, der al­le­re­de er kendt i stor­by­er som Ber­lin og Lon­don .

» Vi ser det som et mar­ked, der er uud­nyt­tet, og som går godt i spænd med vo­res øv­ri­ge for­ret­ning og de æn­drin­ger, vi ser i tra­fi kal ad­færd og be­hov , « si­ger Ar­ri­va- di­rek­tør Ni­ko­laj Wen­del­boe .

Med si­ne 400 bi­ler bli­ver DriveNow den stør­ste ud­by­der af de­le­bi­ler i København, og kon­cep­tet bag bi­ler­ne er re­la­tivt sim­pelt. Med en app kan man på sin smartp­ho­ne se, hvor i by­en der hol­der en le­dig DriveNow- bil, der så kan re­ser­ve­res gen­nem sam­me app og åb­nes med Rej­se­kor­tet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.