DA går ene­gang

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning stil­ler sig som de ene­ste po­si­ti­ve over for re­ge­rin­gens for­slag om en la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Hansen og An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

I en bun­ke med i alt 35 hø­rings­svar til Fol­ke­tin­get skil­ler Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) sig mar­kant ud.

Ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­gen er som de ene­ste po­si­ti­ve over for re­ge­rin­gens nye pak­ke med stram­nin­ger på asyl- og flygt­nin­ge­om­rå­det, der i øje­blik­ket bli­ver be­hand­let på Chri­sti­ans­borg, og som FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ( UNHCR) an­kla­ger for at stri­de imod Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen.

Men hvis de nye reg­ler bli­ver god­kendt i Fol­ke­tin­get, kan de bi­dra­ge til at få fle­re ud på ar­bejds­mar­ke­det, ly­der det fra Be­rit Toft Fi­hl, der er chef­kon­su­lent i DA.

» Vo­res ud­gangs­punkt for at væ­re po­si­ti­ve over for et lov­for­slag af den­ne her ka­rak­ter er, at vi me­ner, at in­te­gra­tio­nen har slå­et fejl. Ge­ne­relt har vi brug for en re­form af vo­res ydel­ses­sy­ste­mer, for­di det bed­re skal kun­ne be­ta­le sig at ta­ge et ar­bej­de frem for at væ­re på kon­tant­hjælp, « si­ger hun.

For­skel­s­be­hand­len­de

Oven på UNHCRs op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se, har fle­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner slut­tet sig til kri­tik­ken. Re­ge­rin­gens for­slag om in­te­gra­tionsy­del­ser, der ven­tes at bli­ve ved­ta­get i de kom­men­de uger, er for­skel­s­be­hand­len­de, ly­der det. Men for­sla­get kan bi­dra­ge til at lø­se nog­le af de in­te­gra­tions­ud­for- drin­ger, der er i lan­det, me­ner chef­kon­su­len­ten.

» Kig­ger man på tal­le­ne for, hvor­dan det er gå­et med in­te­gra­tio­nen de se­ne­re år, vi­ser de, at det kun er hver fjer­de ny­til­kom­ne flygt­ning, der er i job ef­ter 10 år i Dan­mark. Der­for skal vi ha­ve al­le mid­ler i brug for at ven­de den­ne her ud­vik­ling, og dér er de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter et vig­tigt hånd­tag, « si­ger Be­rit Toft Fi­hl.

Skub­bet ud i fat­tig­dom

Kri­ti­ke­re frem­hæ­ver, at start­hjæl­pen, som den gam­le VKre­ge­ring ind­før­te i 00er­ne, slet ik­ke hav­de den til­sig­te­de ef­fekt. Kun seks pro­cent kom i ar­bej­de, mens 94 pro­cent blev skub­bet ud i fat­tig­dom, vi­ser un­der­sø­gel­ser iføl­ge Rø­de Kors og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp.

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning læ­ser dog un­der­sø­gel­ser­ne an­der­le­des:

» Un­der­sø­gel­sen si­ger jo klok­ke­klart, at der er en ef­fekt af start­hjæl­pen. Ef­fek­ten sti­ger over tid, og kig­ger man på det før­ste år, er ef­fek­ten selv­føl­ge­lig min­dre, end hvis man kig­ger fle­re år ud i frem­ti­den. Vi kan ik­ke sid­de over­hø­rigt, at vi har da­ta, der vi­ser, at det fak­tisk vir­ker, « si­ger Be­rit Toft Fi­hl.

Iføl­ge lov­for­sla­get vil 400 flygt­nin­ge kom­me i ar­bej­de som føl­ge af re­ge­rin­gens om­strid­te stram­ning af in­te­gra­tionsy­del­sen til ny­til­kom­ne ud­læn­din­ge, når in­te­gra­tionsy­del­sen er fuldt ud­fa­set ef­ter 2019.

Ar­kiv­fo­to: Bri­an Berg­mann

Re­ge­rin­gens for­slag om in­te­gra­tionsy­del­ser kan bi­dra­ge til at lø­se nog­le af de in­te­gra­tions­ud­for­drin­ger, der er i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.