LOTTO MILLIONNÆRENS HU­SE

En lan­de­jen­dom, fi re hu­se og et som­mer­hus til sam­let 28,5 mio. kro­ner. Så­dan har lot­to­mil­li­o­nær­par­ret, der i fe­bru­ar må­ned vandt 315 mil­li­o­ner kro­ner, in­ve­ste­ret

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ksv@ btdk

Ka­ri­na Svens­gaard Fra den ene dag til den an­den blev de mul­ti­mil­li­o­næ­rer med mu­lig­hed for at kø­be næ­sten alt, hvad de måt­te ha­ve drømt om.

Og nu er drøm­me­ne ved at bli­ve til mur­sten for Hels­in­gør- æg­te­par­ret – en 48 årig kvin­de og hen­des mand – som i fe­bru­ar vandt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste spil­ge­vinst i Eu­ro­ja­ck­pot på 315 mil­li­o­ner kro­ner.

I lø­bet af for­å­ret har par­ret nem­lig væ­ret fl it­ti­ge gæ­ster på ting­lys­nings­kon­to­ret.

BT kan i dag op­ly­se den sam­le­de pris på de ejen­dom­me, par­ret har købt og som uge­bla­det Se & Hør har skre­vet om i den­ne uge.

De seks ejen­dom­me er købt for en sam­let sum af 28,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Dy­re­ste er en lan­de­jen­dom

I be­gyn­del­sen hed det sig el­lers, at par­ret hav­de købt en strand­vejsvil­la til hver af de­res fem sam­men­brag­te børn i al­de­ren 17 til 27, men i vir­ke­lig­he­den er der med en en­kelt und­ta­gel­se ta­le om hu­se i be­sked­ne stør­rel­ser.

Det dy­re­ste hus har ko­stet 16,1 mil­li­o­ner kro­ner, og der er ta­le om en lan­de­jen­dom be­lig­gen­de tæt på Fre­dens­borg nord for København. Den strå­tæk­te ejen­dom i tre læn­ger be­skri­ves som ’ liebha­ve­ri i særklas­se’ på ejen­doms­mæg­le­rens hjem­mesi­de. Blandt man­ge ting frem­hæ­ves he­li­kop­ter­lan­dings­plad­sen, det ’ im­po­ne­ren­de’ park- an­læg samt ba­de­bro­en og den di­rek­te ad­gang til Es­rum Sø. Det er med mæg­le­rens ord ejen­dom­men, hvor ’ in­tet mang­ler’.

Par­ret køb­te ejen­dom­men i april i år. Sel­ve hu­set er på 250 m2, og ud over en swim­m­ing­pool og en god del bon­de­gårds­char­me så har par­ret og­så få­et he­le 66.476 m2 grund til. Det sva­rer til me­re end seks store fod­bold­ba­ner. Der­med er der me­re end ri­ge­ligt plads til den he­st, som den 48- åri­ge kvin­de iføl­ge eget ud­sagn al­tid hav­de drømt om at få.

Hjem til bør­ne­ne

Ud­over land­ste­det har par­ret købt fi re hu­se: To i Hels­in­gør, hvor to af bør­ne­ne bor, samt et hus lidt uden for Hels­in­gør og et tæt ved Fre­dens­borg. Og så er der så­mænd og­så ble­vet råd til et som­mer­hus i Dron­ning­møl­le.

Pri­ser­ne spæn­der fra 1,58 mio. kro­ner til 3,65 mio. kro­ner. Så med den kø­be­kraft , par­ret må for­modes at ha­ve, lig­ger hu­se­ne ik­ke i den overdå­di­ge en­de.

Kun lan­de­jen­dom­men til 16,1 mio. kro­ner kan be­teg­nes som liebha­ve­ri, omend det er på et lidt la­ve­re ni­veau end de liebha­ver- hu­se, der fi ndes langs strand­vej­en nord for København.

» Er man op­pe i de hø­je pris­klas­ser, så er en pris på over 20 mio. kro­ner i før­ste ræk­ke ud til van­det det yp­per­ste in­den for liebha­ve­ri. Ger­ne hvid­pud­set og med sort teg­l­tag. Der­næst kom­mer de store lan­de­jen­dom­me, « si­ger Ric­co Zus­chlag, der er di­rek­tør for bo­lig­si­tet Bo­liga.

Ved lan­de­jen­dom­men i Fre­dens­borg traf BT i går den 50- åri­ge mand hjem­me, men han af­vi­ste at kom­men­te­re de­res ny­e­ste in­ve­ste­rin­ger.

Fre­dens­borg: Tæt på sø og i grøn­ne om­gi­vel­ser lig­ger den strå­tæk­te ejen­dom på 250 m2, som fa­mi­li­en har købt. En sort jer­n­port skær­mer ejen­dom­men af fra den kor­te grus­sti, som le­der op til en tra­fi­ke­ret lan­de­vej. Ved vej­en skil­tes til par­rets nystar­te­de fir­ma Oa­sen, og her­fra anes og­så po­o­len i bag­ha­ven og den enor­me grund på me­re end seks fod­bold­ba­ner til­sam­men. Fo­to: Erik Ref­ner, Goog­le Earth Fre­dens­borg: Et vel­holdt hus i hvi­de sten kun en lil­le ki­lo­me­ter fra det idyl­li­ske om­rå­de ved Es­rum Sø. Dron­ning­møl­le: E en­den af en grus den lig­ger det lan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.